izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

JAVNI NATJEČAJ

KLASA: 112-03/16-01/02
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 21. ožujka 2016.

            Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:  
- magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera,
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje  upravnim tijelom,
- položen državni stručni ispit,    
- znanje rada na računalu,
- položen vozački ispit B kategorije.                 

Uvjet magistra/e odnosno stručnog specijalista/ice ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja. 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;

 

b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani. 
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
-  dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za pročelnika/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

 

KLASA: 112-03/16-01/02 Povjerenstvo za provedbu natječaja 
URBROJ: 2155/02-02-16-2
Dugi Rat, 24. ožujka 2016.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

povodom raspisanog javnog natječaja za imenovanje PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUGI RAT - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 25/16 od 23. ožujka 2016. godine i na web stranici Općine Dugi Rat.
Prijave na natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Opis poslova radnog mjesta
Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela obavlja sljedeće poslove: rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom (dalje: JUO) u skladu sa zakonom i drugim propisima, odgovara za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad JUO-a u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti, organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad službenika i koordinira rad JUO-a, izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz nadležnosti JUO-a, općinskog vijeća i općinskog načelnika i osigurava njihovu provedbu, obavlja poslove u svezi pripreme sjednica i akata općinskog vijeća zajedno s općinskim načelnikom i predsjednikom općinskog vijeća, sudjeluje na sjednicama u savjetodavnom svojstvu te izrađuje odluke i zaključke sa istih sjednica, koordinira rad radnih tijela općinskog vijeća, brine o izradi „Službenog glasnika“ – službenog glasila Općine Dugi Rat, razmatra i odlučuje o zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, vodi brigu o cjelokupnoj imovini Općine Dugi Rat, sudjeluje u pripremi nacrta proračuna i njegovih izmjena, provodi neposredan nadzor nad radom službenika i namještenika te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i izvršavanja poslova u skladu s zakonskim propisima i općim aktima, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, ocjenjuje službenike JUO-a te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti, osigurava suradnju JUO-a s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama,      prati propise iz nadležnosti JUO-a, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima kao i one koje mu povjeri općinski načelnik.“   

Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja, i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
Opći dio:
1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11),
4.  Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09).

Posebni dio:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15),
3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
4. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br. 74/14).

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.