izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto REFERENT- KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,   objavljuje,

 

POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

 

Nakon provedene profesionalne selekcije kandidata/kinja provjera znanja i sposobnosti obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Na pisano testiranje pozivaju se sljedeći kandidati/kinje:

1. KRISTINA BUDIĆ  
2. MATILDA ČOPAC
3. IVO MARUŠIĆ   
4. MARTIN ŠIKIĆ
5. SLOBODAN TOMIĆ

a održati će se dana 05. ožujka 2015. godine (četvrtak) s početkom u 08,30 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja su:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 i to sljedeći članci: članak 1.-18.)   
- Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 10/10 i to sljedeći članci: članak 1.-17. i članak 106.-114.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i to sljedeći članci: članak 40.-46. i članak 96.-104.)
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i to sljedeći članci: članak 42.-60.)

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu.
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Pisano testiranje traje najviše 60 minuta.

Za pisanu provjeru znanja kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10 (pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja) tako da kandidat za taj dio provjere može ostvariti najviše 10 bodova.

S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obavit će se intervju istog dana, neposredno po objavi rezultata testiranja. Kroz intervju s kandidatom se utvrđuju njegovi profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua je 20 bodova.

Nakon provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastaviti izvješće o provedenom postupku.

KLASA: 112-03/15-01/07                                                        Dugi Rat, 25. veljače 2015.
URBROJ: 2155/02-04-15-4