izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat

Na temelju Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat (KLASA: 022-05/15-01/24, URBROJ: 2155/02-02-15-01), a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat

 

Broj izvršitelja: 15
Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci
Opis poslova: radovi na zaštiti okoliša (ekologija) i zaštiti spomenika kulture (npr. ručno uklanjanje otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina, uređenih šetnica; čišćenje prostora oko spremnika za sakupljanje otpada; čišćenje i grabljanje zelenih površina od lišća, šiblja i raznog otpada; zalijevanje zelenih površina; čišćenje putova od korova; košnja zelenih površina; plitko okopavanje ukrasnog grmlja i cvijeća; plijevljenje ukrasnog grmlja od korova; čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova; orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog raslinja; rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar; iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje; ručno čišćenje prostora oko crkava; čišćenje putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju autobusnih stanica; čišćenje autobusnih nadstrešnica; radovi na čišćenju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama; prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; radovi na čišćenju divljih deponija…
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz Mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod nazivom „Radom za zajednicu i sebe“, i to:

 • Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljske obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi:
 • prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 • Nezaposlene osobe bez završene srednje škole:
 • prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
 • Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina:
 • prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,     
 • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
 • prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.  

Prijave se podnose na adresu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, od 06. do 13. svibnja 2015. godine.
Uz prijavu treba dostaviti:

 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • za osobe koje se prijavljuju po točci 1.-3. dokaz o ispunjavanju kriterija iz tih točaka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

KLASA: 022-05/15-01/124
URBROJ: 2155/02-02-15-2                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 
Dugi Rat, 06. svibnja 2015.                                                                         Jerko Roglić, dipl. ing.