izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

ARHIVA

POZIV
Općina Dugi Rat | Studeni 2015.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, dana 26. studenog 2015. godine,  objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

 

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

1. RENATA ČULIĆ
2. MARINA VUKOVIĆ
3. MATEA BRAIČIĆ
4. STIPE KUVAČIĆ
5. MIRJANA GRABIĆ

a isto će se održati dana 03. prosinca 2015. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv takve obavijesti nema se pravo podnošenja pravnog lijeka.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 13,00 sati kada će biti objavljen i raspored intervjua.

 

KLASA: 112-03/15-01/04                                                Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-04-15-4

Dugi Rat, 26. studenog 2015.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
Općina Dugi Rat | Studeni 2015.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 122/15 od 06.11.2015. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Opis poslova radnog mjesta
Viši referent za financije, gospodarstvo i EU fondove obavlja sljedeće poslove:
- obavlja sve poslove vezane za komunalnu i grobnu naknadu od utvrđivanja obveze plaćanja istih naknada pravnim i fizičkim osobama, ažurira matičnu bazu podataka, obračunava zaduženje komunalne naknade, vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj i grobnoj naknadi, šalje uplatnice i račune obveznicima plaćanja, vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, isplaćuje troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini), vodi knjigu izlaznih računa i vrši obračun potrošnje goriva službenih vozila prema putnim radnim listama,
- evidentira zaduženja i naplatu komunalnog doprinosa i izdanih koncesijskih odobrenja,
- temeljem sklopljenih ugovora zadužuje i šalje račune za zakupninu poslovnih prostora u vlasništvu Općine, kao i za privremeno korištenje javno prometnih površina,
- obavlja poslove naplate općinskih prihoda i knjiži uplate izvršene putem žiro računa,
- priprema i obrađuje podatke za ovrhe općinskih prihoda, provodi postupke prisilne naplate sukladno Općem poreznom zakonu i sudjeluje u žalbenim postupcima, sastavlja izvješća o provedenim postupcima ovrhe komunalne naknade i komunalnog doprinosa te općenito o naplati općinskih prihoda, 
- prati natječaje i priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaje/pozive za sufinanciranje nadležnih institucija,
- prati propise europske unije i sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije vezano uz EU fondove te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika. 

Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja iz 4 područja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 10 točnih odgovora.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)
2. Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)
3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)
4. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15) i to sljedeći članci: članak 10.-14. + Brošura: Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. - Popis mjera s osnovnim informacijama i to: MJERA 6 i MJERA 7 (pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede RH)

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

IZBORI 2015
Općina Dugi Rat | Studeni 2015.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA - Preuzimanje!

 

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2014./2015.
Općina Dugi Rat | Studeni 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

na temelju čl. 6. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata Općine Dugi Rat, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2014./2015.

Uvjeti natječaja:
Pravo na dodjelu potpore imaju:
1. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina,
2. studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju manje od 26 godina,
3. osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog studija imaju pravo na potporu kao osobe iz toč. 1., s tim da ne mogu imati više od navršene 21 godine života. Visina iznosa potpore koja im se dodjeljuje izjednačena je s visinom potpore koja se dodjeljuje učenicima.
Osoba iz toč. 1. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske,
 2. da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja za potpore,
 3. da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne školske godine najmanje 4,60.

Osoba iz toč. 2. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske,
 2. da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja za potpore,
 3. da nije ponavljala niti jednu godinu tog studija (smatrati će se da je student ponavljao godinu studija ukoliko tijekom određene akademske godine studijskog programa nije upisao najmanje 42 ECTS boda), te ako nije parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija (student je upisao najmanje 42 ECTS boda do 50 ECTS bodova),
 4. da je u prethodnoj akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 ECTS bodova,
 5. da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne akademske godine najmanje 4,20,
 6. da je kao redoviti student upisan na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj.

Potrebne isprave:
U privitku pisanog zahtjeva, uz osobno ime i prezime i adresu stanovanja, potrebno je priložiti:
Učenici

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice,

     -     potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,

 1. potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu,
 2. svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdanu od nadležne srednjoškolske obrazovne institucije,
 3. potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine).

 Studenti

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice,
 2. potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,
 3. potvrdu o upisu u tekuću godinu studija i statusu redovitog studenta,
 4. prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena akademske godine za koju se potpora dobiva, uz konstataciju da je u akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 ECTS bodova, izdan od nadležne visokoškolske obrazovne institucije,
 5. potvrdu nadležne visokoškolske obrazovne institucije da student nije ponavljao ili parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija.

Osobe iz toč. 3.

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice,
 2. potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,
 3. svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdanu od nadležne srednjoškolske obrazovne institucije,
 4. potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine).

-  potvrdu o upisu na prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog    diplomskog studija.

Zahtjevi s traženim ispravama dostavljaju se općinskom načelniku Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, poštom preporučeno, a mogu se i osobno predati na protokol općinske uprave, s naznakom „zahtjev za učeničku/studentsku potporu“, u roku od 15 dana od dana objave natječaja (na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr). 

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

KLASA: 121-13/15-01/01
URBROJ: 2155/02-02-15-1
Dugi Rat, 04. studenog 2015.

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu
Općina Dugi Rat | Rujan 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT         
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 610-01/15-01/01
URBROJ: 2155/02-04-15-1
Dugi Rat, 15. rujna 2015.

             Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 88/01 i 11/02) i Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,  objavljuje

POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu

I.

             U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu, uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2015. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Dugi Rat.
Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2016. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području.

II.

            U PODRUČJU KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:

- redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi,
- izdavanje časopisa i listova u kulturi,
- organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
- održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,
- akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u području glazbene, kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, te kazališni programi,
- programi međunarodne kulturne suradnje,
- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
- programi zaštite i očuvanja putem istraživanja, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture i drugih kulturnih dobara od interesa za Općinu Dugi Rat,
- akcije i manifestacije u svezi zaštite prirodne baštine i kulture življenja s prirodom na području Općine Dugi Rat

III.
           
            U PODRUČJU SPORTAprijaviti se mogu sljedeći programi:

- poticanje i promicanje sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje sportskih udruga,
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

IV.

            U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:

- redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi,
- potpore djeci i mladima,
- briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama,
- aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
- programi zaštite i očuvanja zdravlja,
- programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

V.

            Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.
Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.
Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2014. godinu.

VI.

            Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

            Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na web stranicama Općine www.dugirat.hr ili u prostorijama Općine Dugi Rat.

VIII.

             Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

IX.

            Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim pozivom dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa danom 16. listopada 2015. godine na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
                                                            21315 DUGI RAT
s naznakom „PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2016.G.“

            Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Dugi Rat za 2016. godinu.

            Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

- OBRAZAC ZA PRIJAVU KULTURA 2016
- OBRAZAC ZA PRIJAVU SOC SKRB 2016
- OBRAZAC ZA PRIJAVU SPORT

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                   Jerko Roglić, dipl. ing.

 

Javni poziv za autotaxi prijevoz
Općina Dugi Rat | Kolovoz 2015.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat (''Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – pročišćeni tekst, i 3/13), članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (''Narodne novine'' broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10) i članka 5. Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Dugi Rat (''Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat , broj 3/15), Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola
za auto taksi prijevoz na području općine Dugi Rat

I.

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza na području općine Dugi Rat.

II.

Na Javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu: auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu na području općine Dugi Rat i prebivalištem/sjedištem na području općine Dugi Rat.

III.

Općina Dugi Rat izdaje ukupno 1 dozvola, i to:
• 1 dozvole za vozila s najmanje 4 vrata i najviše 8+1 sjedala.
Vrijeme za koje se izdaje dozvola:
• na rok od 5 godina od trenutka izdavanja dozvole.
Iznos naknade za izdavanje dozvola:
• 4.500,00 kn, uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Dugi Rat.
Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:
• Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133.

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
• presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, izvornik ili ovjereni preslika obrtnice za fizičke osobe – obrtnike (ne smije biti stariji od 6 mjeseci), preslika izvatka iz sudskog registra za pravne osobe (ne smije biti stariji od 6 mjeseci),
• potvrdu da prijevoznik nema dugovanja prema Općini Dugi Rat,
• licenciju za obavljanje auto taksi prijevoza,
• presliku prometne dozvole za vozilo auto taksi prijevoza,
• cjenik usluge auto taksi prijevoza,
• izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,

V.

Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. članka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza.
Ukoliko nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka broj podnesenih zahtjeva bude premašivao broj dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici koji ispunjavaju uvjet iz stavka 3. članka 6, Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza.
 
VI.

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

• da ima pogonski motor najmanje zapremine 1.300 cm³ i najmanje snage 40 Kw,
• da ima najmanje 4 vrata,
• da ima najviše 8+1 sjedala (uključujući sjedalo vozača),
• da ima ugrađen ispravan, baždaren i plombiran taksimetar,
• da ima propisan i ispravan protupožarni aparat,
• da ima ugrađen ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,
• da ima prtljažnik s najmanje 300 litara obujma,
• da ima propisnu „TAXI“ oznaku.

VII.

Naziv i adresa kojem se zahtjev podnosi:
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 Dugi Rat
s naznakom „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza''.

VIII.

Donošenje Odluke o dodjeli dozvola obavljanja auto taksi prijevoza:
Pojedinačne Zaključke o dodjeli dozvola auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

IX.

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o obavljanju auto taksi prijevoza na području općine Dugi Rat  (''Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat. broj 3/15 ) neće se razmatrati.

X.

Vozač auto taksi vozila koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području općine Dugi Rat, dužan je položiti ispit u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva.

XI.

Ovaj Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objave u lokalnom tisku i na općinskoj web stranici (www.dugirat.hr).

XII.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Radnim danom na brojeve telefona: 021/734-900 i 021/735-291 od 8 do 15 sati, i na Web stranici Općine Dugi Rat, www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Javni natječaj za dimnjačarske poslove
Općina Dugi Rat | Kolovoz 2015.

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 25/08), članka 11. stavka  3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97,  128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 13/14), Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

I

Predmet natječaja je odabir najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dugi Rat.

II

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz toč. I ovog Natječaja na podnošenje ponude.

III

Koncesija iz toč. I ovog Natječaja daje se za vremensko razdoblje od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

IV

Rok za predaju ponuda je 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat, dugirat.hr, kao i u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ kao obavijest.

V

Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA DUGI RAT, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, uz naznaku: »Ponuda za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova«, naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja.

VI

Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljavati ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:
a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, kojom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
b) izjava da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika.
Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne smije biti starija od 30 dana do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat.
– Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.
c) potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.

d) BON>2/SOL>2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci dulje od 3 dana.
e) izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih.
f) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovora strana (referentna lista obavljenih poslova).
g) cjenik dimnjačarskih usluga koji nudi ponuditelj, na obrascu davatelja koncesije koji je sastavni dio dokumentacije

VII

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od sljedećih kriterija:
a) kvaliteta usluge (niža cijena pružanja usluga – cjenik, broj ugovora o pružanja istovrsnih ili sličnih usluga prema referentnoj listi)
b) sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije (broj zaposlenih, plan razvoja djelatnosti ponuditelja za razdoblje trajanja koncesije).

VIII

Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu do 1.000,00 kuna, javnobilježnički ovjerenu

IX

Žalba na ovaj Natječaj se izjavljuje Općinskom načelniku Općine Dugi Rat , a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:
– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave
– primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude
– isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Općinskom načelniku.

X

Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133., radnim danom od 7 do 15 sati ili zatražiti u pisanom obliku na navedenu poštansku adresu.
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Odluka o pomoći za nabavku školskih knjiga
Općina Dugi Rat | Kolovoz 2015.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i 3/13), na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat od 24. kolovoza 2015. godina, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 33. sjednici održanoj 24. kolovoza 2015. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovne i srednje škole
sa područja općine Dugi Rat u školskoj godini 2015/2016

Članak 1.

Općina Dugi Rat će pomoći roditeljima, starateljima i/ili udomiteljima djece osnovnih i srednjih škola sa područja općine Dugi Rat za nabavku školskih udžbenika za školsku godinu 2015/2016 iz sredstava Proračuna Općine Dugi Rat.

Članak 2.

Pravo na pomoć iz prethodnog članka ove Odluke imaju roditelji, staratelji i/ili udomitelji djece osnovne i srednje škole koji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat uz ispunjenje uvjeta određenih ovom Odlukom..
Pravo na pomoć ostvaruju za treće i svako daljnje dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu,
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a kojem su oba roditelja nezaposlena, odnosno ako je samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj nezaposlen.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji primaju pomoć od Centra za socijalnu skrb.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na pomoć iz prethodnog članka ovog članka roditelji, staratelji i/ili udomitelji podnose zahtjev kojega preuzimaju sa internetske stranice www.dugirat.hr ili www.dugirat.com.

Popunjeni zahtjev sa priloženim dokumentima predaje se u zatvorenoj kuverti na protokol Općine Dugi Rat radnim danom od 11 do 13 sati do uključivo 11 rujna 2015. godine.

Osim navedenog u prethodnom stavku, zahtjev se može predati i e-mailom na: ODR-socijalnovijeće@gmail.com uz skeniranje dokumenata u prilogu.

O ostvarivanju ili neostvarivanju prava iz ove Odluke te o načinu preuzimanja pomoći podnositelji će se informirati telefonom ili e-mailom ako su zahtjev podnijeli e-mailom.

Članak 4.

Pravo za pomoć za nabavku udžbenika nemaju oni roditelji, staratelji i/ili udomitelji koji pomoć u nabavi školskih udžbenika ostvaruju sa drugog osnova.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.
Ova odluka će se objaviti i i internetskim stranicama www.dugirat.hr i www.dugirat.com.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/14
URBROJ: 2155/02-01-15-1
Dugi Rat, 24. kolovoza 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr.med.

Obavijest za 2. dezinsekciju
Općina Dugi Rat | Srpanj 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

O B A V I J E S T

Poštovani mještani općine Dugi Rat.

Tvrtka CIAN d.o.o. iz Splita će 23. srpnja 2015. g. (četvrtak) s početkom u 03:00 sata započeti s 2. ADULTICIDNOM DEZINSEKCIJOM KOMARACA, metodom prizemnog zamagljivanja.

U slučaju vremenskih neoprilika akcija se odgađa za durgi termin, o kojem ćemo vas obavijestiti.

S poštovanjem.

U Dugom Ratu, 22. 07. 2015.
OPĆINA DUGI RAT

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Općina Dugi Rat | Srpanj 2015.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUGI RAT – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, dana 14. srpnja 2015. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

1. TOMISLAV JONIĆ
2. SILVIJA BOROVAC
3. VESNA CINDRO OSTOJA

a isto će se održati dana 22. srpnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 08,30 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv takve obavijesti.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat, dana 23. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 11h. Istog dana bit će objavljen i raspored intervjua, koji će se održati u nekoliko narednih dana po objavi navedenih rezultata.

KLASA: 112-03/15-01/03                                               Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-02-15-3
Dugi Rat, 14. srpnja 2015.


Financijski izvještaji siječanj-lipanj 2015.
Općina Dugi Rat | Srpanj 2015.

Preuzimanje!

 

Izvješće o primljenim donacija nezavisnih lista grupe birača u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat za prvih 6 mjeseci 2015. g.
Općina Dugi Rat | Srpanj 2015.

Srecko Zelic - Preuzimanje!

Marija Vojnović Mekinić - Preuzimanje!

IVAN ROSO - Preuzimanje!

MILAN TROGLIĆ - Preuzimanje!

 

Obavijest maslinarima!
Općina Dugi Rat | Srpanj 2015.

03.07.2015.  Podružnica Splitsko-dalmatinske županije
Na području Splitsko-dalmatinske županije pojava i brojnost maslinine muhe (Bactrocera oleae) prati se u suradnji Savjetodavne službe, Zavoda za zaštitu bilja i Instituta za jadranske kulture.
Prema prikupljenim podacima sa terena, let maslinove muhe je započeo na svim lokalitetima na kojima se prati pojava i dinamika populacije . Vrijednosti ulova odraslih jedinki maslinine muhe na svim lokalitetima prelaze prag odluke, a ovisno o lokalitetu zabilježen je uglavnom srednji intenzitet pojave (5-10 jedinki tjedno.
Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda naredni tjedan očekuju se temperature iznad 33°C, koje mogu ometati razvoj muhe, međutim ukoliko temperature ostanu do 33°C moguća je zaraza plodova te je potreban oprez i redovito pregledavanje maslinika. Obzirom na visoku brojnost odraslih jedinki, može se očekivati izraženija pojava „patule“ na plodovima kao poslijedica prisustva maslinine muhe. Plodovi zaraženo gljivicom uzročnikom „patule“ također otpadaju i uzrokuju direktnu štetu.
Maslinarima i posjednicima maslinika preporučamo provođenje mjera suzbijanja odraslih jedinki maslinine muhe primjenom metode zatrovanih mamaca. Metodom zatrovanih mamaca suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod.
Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 1 dcl hidroliziranog proteina (Buminal) te 10-15 ml insekticida na osnovi dimetoata (Chromogor, Rogor 40, Perfethion,Calinogor).Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se mamak puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi. Kao gotovi mamac koristi se Eco trap ili Sucess bait (spinosad sa atraktantom), koji su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji.
Također upozoravamo maslinare da i dalje redovito pregledavaju maslinike na prisutnost maslinina svrdlašaRhynchites cribripennis), posebno su ugroženi maslinici na kamenitim terenima  i u blizini zapuštenih maslinika.  Pregled se radi trešnjom grana u jutarnjim satima na bijelu podlogu te provjeravanjem ima li uboda i crnjenja maslina. Ovisno o intezitetu napada može se donijeti odluka o kemijskim mjerama suzbijanja štetnika, registriranim sredstvom Rogorom 40.
Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agronomije
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Žarko Kovačić dipl.ing.agronomije
e-mail: Zarko.Kovacic@savjetodavna.hr

 

Natječaj za pročelnika
Općina Dugi Rat | Svibanj 2015.

KLASA: 112-03/15-01/03
URBROJ: 2155/02-02-15-1
Dugi Rat, 27. svibnja 2015.

            Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:   

- magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera,
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje  upravnim tijelom,
- položen državni stručni ispit,     
- znanje rada na računalu,
- položen vozački ispit B kategorije.                 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.  

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani. 
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik),
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
-  dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za pročelnika/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

- OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA (.pdf)

Općina Dugi Rat


Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat
Općina Dugi Rat | Svibanj 2015.

Na temelju Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat (KLASA: 022-05/15-01/24, URBROJ: 2155/02-02-15-01), a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje ... opširnije!

Obavijest
Općina Dugi Rat | Travanj 2015.

Komunalno poduzeće Peovica u suradnji s Općinom Dugi Rat organizira akciju odvoza glomaznog otpada sa područja općine Dugi Rat.
Ab roll spremnici će biti postavljeni na lokacijama:

 

4. 5. 2015. (ponedjeljak) 
Duće Dočine (na proširenju ispod ljekarne)
Duće Golubinka (pored ex. Zeničkog odmarališta)

5. 5. 2015. (utorak) 
Duće Vavlje (pored Turist biroa)
Duće Luka ( pored proširenja kampa delfin)

6. 5. 2015. (srijeda)
Duće Luka (na proširenju ispod pizzerije Val)
Dugi Rat Glavica

11. 5. 2015. (ponedjeljak)
Dugi Rat (kod tvornice)
Dugi Rat (Žilića potok)

12. 5. 2015. (utorak)
Dugi Rat (parking hotela)
Dugi Rat (kod igrališta Orkan)

13. 5. 2015. (srijeda) 
Orij (kod škole)
Mali Rat

18. 5. 2015. (ponedjeljak) 
Sumpetar
Suhi Potok

19. 5. 2015. (utorak) 
Krilo (u novom portu)
Bajnice

U krupni ili glomazni otpad svrstavamo sve ono što je zbog svog volumena i/ili mase neprikladno za sakupljanje s miješanim komunalnim otpadom, i to:
- stari namještaj
- madraci
- prozori
- vrata
- tepisi

Zabranjeno je odlagati građevinski otpad, bačve i kante s uljima, bojama i kiselima, fluorescentne cijevi, baterije i akumulatore, azbestne ploče zajedno s glomaznim otpadom. Također glomazni otpad se može odložiti u reciklažnom centru u Zakučcu, u  predviđene kontejnere za odlaganje svakim radnim danom od 7:00 - 14:00h i subotom od 7:00 - 12:00h.

 

PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA
Općina Dugi Rat | Travanj 2015.

- Preuzmite - PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM - 2

Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja luke Krilo
Općina Dugi Rat | Travanj 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/15-01/84
URBROJ: 2155/02-02-15-2
Dugi Rat 08.travnja 2015.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o:

Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja luke Krilo

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 22.04.2015. do 29.04.2015.
U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; Dugi Rat;  svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u zgradi Općine Dugi Rat 22.04.2015. s početkom u 13.00 sati.
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi u Općini.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 22.04.2015.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi načelniku Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 29.04.2015. do 15h.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

 

Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja luke Krilo
Općina Dugi Rat | Travanj 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/15-01/92
URBROJ: 2155/02-02-15-01
Dugi Rat, 15. travnja 2015.

            Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje

POZIV

za podnošenje prijava za
organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2015. GODINE“

I

            U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2015. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta.

II

            Pravo na podnošenje prijava na ovaj poziv imaju udruge registrirane za organizaciju kulturnih manifestacija, kao i udruge registrirane za djelatnosti koje omogućavaju organizaciju priredbi iz programa „Dugoratskog ljeta“.
Iznimka od navedenog je da mogućnost podnošenja prijave za organizaciju manifestacije pod točkom III/3.) imaju i pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

III
           
            Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa „Dugoratskog ljeta“ u cjelini ili za pojedine priredbe.
Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su:
1.)“10. Festival poljičkog soparnika“ (vrijeme održavanja 24. ili 25. srpnja)
2.) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (vrijeme održavanja 3. ili 4. kolovoza)
3.) Gastro večer (vrijeme održavanja 7. ili 8. kolovoza)
4.) Dječji festival „Glas Poljica“ (vrijeme održavanja 28. ili 29. kolovoza)

IV

            U slučaju dostavljanja ponude za pojedinu priredbu prihvatiti će se najviše dva programa po udruzi.

V

            Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu:
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK
21315 DUGI RAT, Poljička cesta 133

            ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat.

            Uz obvezni detaljno razrađeni program, predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan ili specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa, dijela programa ili pojedinačne priredbe.

            Općina Dugi Rat može zatražiti da podnositelj prijave predstavnicima Općine osobno prezentira i pojasni planirani tijek manifestacije za koju je podnio prijavu, prije nego Općina donese Odluku o prihvaćanju prijave.

            Prijave dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

 

BILJEŠKE-TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
Općina Dugi Rat | Travanj 2015.

- Preuzmite - BILJEŠKE-TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
- Preuzmite - Obrasci financijskih izvjestaja

 

PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA
Općina Dugi Rat | Travanj 2015.

- Preuzmite - PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2014. – 31.12.2014.
Općina Dugi Rat | Ožujak 2015.

- Preuzmite u nastavku Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2014. – 31.12.2014. Preuzmi!

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE
Općina Dugi Rat | 10. ožujka 2015.

Poštovani,

Općina Dugi Rat poziva sve mještane i sve pravne osobe koje su pretrpjele štetu na imovini uslijed nevremena (olujne i orkanske bure) koje je pogodilo područje općine Dugi Rat u razdoblju od 05. do 07. ožujka 2015. godine, da u skladu s Metolodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj: 96/98) dostave podatke o nastaloj šteti na propisanom obrascu.

Obrazac o prijavi štete je sastavni dio ovog poziva.

Popunjeni obrazac treba se dostaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarne nepogode i to:
- e-mailom na adresu: stete@dugirat.hr
- faxom: 021/734-900
- osobno: na protokol Općine Dugi Rat
- poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat.

Obrasce prijave štete treba dostaviti do 13. ožujka (petak) 2015.g. do 14:00 sati. Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati. Na temelju izvještaja Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode, a ovisno o odluci da li će Županija proglasiti elementarnu nepogodu ili ne, Općina će donijeti odluku o eventualnoj isplati novčane pomoći.

Dugi Rat, 10. ožujka 2015.

Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarne nepogode

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
Općina Dugi Rat | 03. ožujka 2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - MARIJA VOJNOVIĆ MEKINIĆ
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - NIKOLA TOMIĆ
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - SREĆKO ZELIĆ
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - IVAN ROSO
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - MILAN TROGLIĆ

POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Općina Dugi Rat | 25. veljače 2015.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto REFERENT- KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci u Jedinstveni upravni ... opširnije!

Prijedlog UPU Bajnice
Općina Dugi Rat | 20. veljače 2015.

Prijedlog plana za javnu raspravu - odredbe za provođenje i grafički prilozi plana ... preuzimanje!

DOPUNE PROSTORNOG PLANA
Općina Dugi Rat | 16. veljače 2015.

Poštovani stanovnici Općine Dugi Rat. Izmjenama zakona pojednostavljena je procedura ishođenja dokumentacije za gradnju na pojedinim područjima Općine, a Općina je sa stručnim službama pripremila prijedlog izmjena Prostornog plana u skladu s novim ... opširnije!

Prijedlog UPU Bajnice
Općina Dugi Rat | 16. veljače 2015.

Poštovani stanovnici Općine Dugi Rat. Izmjenama zakona pojednostavljena je procedura ishođenja dokumentacije za gradnju na pojedinim područjima Općine, a Općina je sa stručnim službama pripremila prijedlog izmjena Prostornog plana u skladu s novim ... opširnije!

Poziv za psihologijsko testiranje kandidata/kinja
Općina Dugi Rat | 09. veljače 2015.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto REFERENT- KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci u Jedinstveni upravni ... opširnije!

Oglas za javnu raspravu
Općina Dugi Rat | 05. veljače 2015.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE DUGI RAT ZA 2014. GODINU
Općina Dugi Rat | 16. siječnja 2015.

Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/06 – pročišćeni tekst), Komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje ... opširnije!

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU
Općina Dugi Rat | 12. siječnja 2015.

Oglas za prijam u službu -  REFERENT-KOMUNALNI REDAR
/1 izvršitelj/ica/ na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Omiš dana 12. siječnja 2014. godine objavljen je oglas na određeno vrijeme za prijam u službu na navedeno radno mjesto sadržaja kako slijedi.
Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 19. siječnja 2014. godine.

OGLAS
za prijam u službu

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:  
- srednja stručna sprema (IV. stupanj) tehničke ili društvene struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen vozački ispit B kategorije,
- znanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit.

Na oglas se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeće:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedožbe)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

 • elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
 • preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je radnik obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani) 

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole)
- preslik uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci
- vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem psihologijske procjene, pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na oglas.

Na web stranici www.dugirat.hr objaviti će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Prijave na oglas s traženim dokazima podnose se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, Ispostava Omiš, uz naznaku /oglas za komunalnog redara/.
Mole se kandidati da u svojoj prijavi navedu kontakt telefon ili mobitel.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

KLASA: 112-03/15-01/07
URBROJ: 2155/02-02-15-1
Dugi Rat, 12. siječnja 2015.