Statut

Na temelju članka 8. i članka 35.točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 6 sjednici održanoj 12. listopada 2001, godine, donijelo je

STATUT OPĆINE DUGI RAT

I Opće odredbe
II Samoupravni djelokrug
III Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
IV Općinska tijela
1.Općinsko vijeće
2. Općinski načelnik
3. Općinsko poglavarstvo
4. Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon
V Mjesna samouprava
VI Imovina i financiranje općine
VII Akti općine
VIII Javne službe
IX Javnost rada
X Prijelazne i završne odredbe

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine Dugi Rat, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina obuhvaća područja naselja: Duće, Dugi Rat i Jesenice.
Granice područja Općine idu rubnim granicama k.o. Duće i k.o. Jesenice.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Dugom Ratu, Poljička cesta 133.
Tijela Općine imaju pečate.
Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.
Grb Općine čini u poluokruglom štitu, u crvenom polju zlatno/žuto jedrilje, srebrno/bijelo jedro, skupljeno u dnu jarbola odesno valovito vijori plava trokutasta zastavica.
Zastava Općine je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2 : 1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zelenom trakom.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine.
O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 5.

Dan Općine je 19. ožujka (sv. Josip).

Članak 6.

Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 7.

Općinsko vijeće odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine. Javna priznanja Općine su:
a) Nagrada za životno djelo Općine Dugi Rat,
b) Nagrada Općine Dugi Rat,
c) Plaketa Općine Dugi Rat,
d) Grb Općine Dugi Rat,
e) Priznanje počasnog građanina Općine Dugi Rat.
Općinsko vijeće Općine posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postuponost njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 8.

Općina surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka.
Općina, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa radi unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i komunalnog razvitka, Općina uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 10.

Općina u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Splitsko-dalmatinske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo i općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno preko članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 11.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 12.

Općina obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu.
Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi koje je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
Način organiziranje poslova iz stavka 2. ovog članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 13.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovog Statuta prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju ili na mjesni odbor na području Općine ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovog Statuta organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovog članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovog članka sklapa se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 14.

Općinsko vijeće može tražiti od Skupštine Splitsko-dalmatinske županije da Općini, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne
samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova, ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje, a koji se odnose na:
1. školstvo,
2. zdravstvo,
3. prostorno i urbanističko planiranje,
4. gospodarski razvoj,
5. promet i prometnu infrastrukturu.
Postupak iz stavka 1. ovog članka Općina može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 15.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:
1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja
prirodnih i prostornih mogućnosti,
3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja, odgoja i
osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture i tjelesne kulture i športa,
4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu
prirodnog okoliša,
5. obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,
6. osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
8. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,
11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
12. potiče aktivnosti udruga građana,
13. promiče očuvanju prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
15. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
16. donosi Proračun Općine,
17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine u skladu sa zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Jedanput godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora s Poglavarstvom Općine.
Sastanak saziva općinski načelnik.

Članak 18.

Lokalni referendum može se raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeće, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Općinskog vijeća, Poglavarstvo Općine, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u birački popis Općine.

Članak 19.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1. područje za koje se raspisuje referendum,
2. naziv akta o kojemu se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojemu, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,
3. obrazloženje akta ili pitanja o kojemu, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
4. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
5. dan održavanja referenduma.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 20.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine. Tijela Općine ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 21.

Općinsko vijeće Općine može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Općinsko vijeće Općine može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 22.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.
Općinsko vijeće Općine dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 23.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Općine ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.

IV. OPĆINSKA TIJELA

Članak 24.

Tijela Općine su:
1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik,
3. Općinsko poglavarstvo
4. Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon.

Članak 25.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Općinskog poglavarstva.
Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Općinsko vijeće.
Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1. Općinsko vijeće

Članak 26.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 27.

Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
4. donosi programe javnih potreba,
5. donosi poslovnik Općinskog vijeća,
6. bira i razrješava općinskog načelnika i njegovog zamjenika te Članove Poglavarstva Općine,
7. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
8. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
9. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju općinskom načelniku, pojedinim članovima Poglavarstva Općine ili Poglavarstvu Općine u cjelini,
10. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine,
11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanju u skladu sa zakonom.
12. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
13. odlučuje o davanju koncesija,
14. određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina ima udjel odnosno dionice,
15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjel odnosno dionice ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
17. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 28.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 29.

Predsjednik Općinskog vijeća:
1. zastupa Vijeće,
2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,
3. brine o javnosti rada Vijeća,
4. obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom.

Članak 30.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak 31.

Članovi Općinskog vijeća osobito imaju pravo:
1. predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata,
2. tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 33.

Poslovnikom općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad, tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.

2. Općinski načelnik

Članak 34.

Općinski načelnik:
1. zastupa općinu,
2. predsjednik je Poglavarstva općine,
3. daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,
4. ima pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općih i drugih akata,
5. podnosi Poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,
6. obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona i daje im upute za rad,
7. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 35.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općine ako ocijeni daje tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatraži od predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Općine.

Članak 36.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika.
Zamjenik općinskog načelnika svoju dužnost obavlja počasno.
Zamjenik općinskog načelnika na temelju pisanog ovlaštenja općinskog načelnika obavlja poslove iz njegova djelokruga.
Općinskom načelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Članak 37.

Općinskog načelnika bira na vrijeme od četiri godine Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća na način i po postupku utvrđenima u Poslovniku Općinskog vijeća.
Zamjenik općinskog načelnika bira se na isti način i po istom postupku kao općinski
načelnik.

3. Općinsko poglavarstvo

Članak 38.

Općinsko poglavarstvo Općine (dalje: Poglavarstvo), izvršno je tijelo Općine.
Poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Poglavarstvo ima 5 članova od kojih su općinski načelnik i njegov zamjenik po položaju članovi Poglavarstva. Ostale članove Poglavarstva bira općinsko vijeće u pravilu iz sastava svojih članova, na prijedlog predsjednika Poglavarstva, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.
Član Poglavarstva u pravilu obavlja svoju dužnost počasno.

Članak 39.

Poglavarstvo:
1. priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
2. predlaže općinskom vijeću donošenje općih i drugih akata,
3. utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,
4. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
5. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
6. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
7. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine,
8. daje mišljenja o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
9. obavlja izbor i imenovanje i razrješava pročelnika, službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela te upravitelja, službenika i namještenika Vlastitog pogona ako je to određeno zakonom, općim aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva,
10. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 40.

Odnos Općinskog vijeća i Poglavarstva uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća. Poglavarstvo donosi Poslovnik kojim uređuje ustroj Poglavarstva, način rada i odlučivanja.

4. Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon

Članak 41.

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu ustrojava Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Općine.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik a vlastitim pogonom upravitelj, koje na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Članak 42.

Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Općine samostalni su u okviru svoga djelokruga, a za svoj rad odgovorni su Poglavarstvu i općinskom načelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 43.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području Općine mjesni odbori su:
1. Mjesni odbor Duće,
2. Mjesni odbor Dugi Rat,
3. Mjesni odbor Orij,
4. Mjesni odbor Mali Rat,
5. Mjesni odbor Sumpetar i Suhi Potok,
6. Mjesni odbor Krilo,
7. Mjesni odbor Bajnice.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine u cjelini.

Članak 44.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:
1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
2. imenu mjesnog odbora,
3. području i granicama mjesnog odbora,
4. sjedištu mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 45.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko poglavarstvo.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1 000 stanovnika,
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1 000 stanovnika.

Članak 46.

Vijeće mjesnog odbora:
1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora
2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3. donosi pravila mjesnog odbora,
4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5. donosi financijski plan i godišnji obračun,
6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
7. saziva,mjesne zborove građana, i
8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,
10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,
11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 47.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 48.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.

Članak 49.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju općinska tijela uprave na način uređen općinskom odlukom.

Članak 50.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
2. mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3. imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4. promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 51.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne

Članak 52.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4. surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće.

Članak 53.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Poglavarstvu za zakonitost svoga rada. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 54.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odora razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 55.

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo u skladu sa zakonom.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 56.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.
Stvarnim i imovinskim pravima u vlasništvu Općine raspolaže, upravlja i koristi se Poglavarstvo Općine.
Nekretninu u vlasništvu Općine, Općinsko poglavarstvo može otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 57.

Općina slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svog samoupravnog djelokruga i poslova koje obavlja i osigurava iz područnog (regionalnog) značenja za područje Općine.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Članak 58.

Prihodi općine su:
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. pripadajući dio županijskih poreza za obavljanje poslova iz članka 20. i 21. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
3. prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
4. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima općina ima udjel ili dionice,
5. prihodi od naknade za koncesiju koju daje Općinsko vijeće,
6. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općinsko vijeće samo propiše u skladu sa zakonom,
7. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
8. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske u državnom proračunu,
9. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 59.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 60.

Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani .po izvorima iz kojih potječu.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Članak 61.

Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 62.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Članak 63.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

Članak 64.

Nakon isteka godine za koju je proračun donijet Općinsko vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna najkasnije do kraja travnja.

Članak 65.

Općina se može zaduživati u skladu s posebnim zakonom.
Općina može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 66.

Općina može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice, i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 67.

Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine.

VII. AKTI OPĆINE

Članak 68.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, općinski proračun, obračun proračuna, zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 69.

Poglavarstvo Općine donosi pravilnike, poslovnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i druge opće akte kad je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 70.

Upravna tijela Općine, ako izvršavaju opće akte Općinskog vijeća, donose pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 71.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donošenja i objavi akata te o vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća i Poslovnikom Poglavarstva.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 72.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa Zakonom.
Općina osigurava obavljanje kulturnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitog pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.
Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

IX. JAVNOST RADA

Članak 73.

Djelovanje tijela Općine je javno.
Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 74.

Sjednice Općinskog vijeća i Poglavarstva su javne i mogu im prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća i Poglavarstva kad se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Članak 75.

Općinski načelnik može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

Članak 76.

Općina će organizirati svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 77.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona utvrđuje Poglavarstvo.
Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad tijela Općine.

Članak 78.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine.

Članak 79.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Općine pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Općine u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 81.

Općina će donijeti opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 82.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti Poglavarstvo, radno tijelo Općinskog vijeća, općinski načelnik i 1/3 članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje da li će se prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o prijedlogu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Općinskog vijeća.

Članak 83.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/94, 4/94, 1/96, 2/97, 1/98. i 1/01).

Članak 84.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku« službenom glasilu Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-01/01-01/04
URBROJ: 2155/02-01-01-1
Dugi Rat, 12. listopada 2001.