Službeni akti

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (ažurirani podaci)
Općina Dugi Rat | 03/2016.

- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja