Jedinstveni upravni odjel

 

    Poljička cesta 133
    21315 Dugi Rat
    tel. 021/735-291    021/734-900
    fax. 021/734-900

 

Silvija Bliznac Radić, dipl. iur.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
silvija.radic@dugirat.hr

Slavica Demikeli, dipl.iur.
Viša savjetnica za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu
slavica.demikeli@dugirat.hr

Ivanka Voloder, dipl.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije
ivanka.voloder@dugirat.hr

Pavao Tomić, bacc. admin. publ.
Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
098/186 92 02
pavao.tomic@dugirat.hr

Matea Braičić, mag. oecc.
Viša referentica za financije, gospodarstvo i EU fondove
matea.braicic@dugirat.hr

Mara Zemunik
Administrativna tajnica
mara.zemunik@dugirat.hr

Ante Ledina
Referent/komunalni redar
komunalno.redarstvo@dugirat.hr

Slobodan Tomić
Komunalno – prometni redar
komunalno.redarstvo@dugirat.hr