Zakoni i ostali propisi

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine Dugi Rat:

 1. I)  Općenito
 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
 2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11, 93/11)
 4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
 5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95)
  5.a.   Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95)
  5.b.   Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/95)
 6. Zakon o žigu („Narodne novine“ broj 14/19)
  6.a.   Pravilnik o žigu („Narodne novine“ broj 38/19)
 7. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
  7.a.   Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 94/98 i 68/04)
  7.b.   Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02)
 8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17)
 9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17, 118/18)
  9.a.   Uredba o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj 131/17)
  9.b.   Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17)
 10. Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 126/12 – Odluka USRH, 48/13 – pročišćeni tekst i 57/15, 98/19)
 11. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ 150/05)
 12. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 13. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17)
 14. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
 15. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
  15a.   Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88 )
 16. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19)
 17.  Zakon trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, 40/19)
 18. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 19. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 20. Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17)
 21. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/15)
 1. II)  Izbori i referendum
 1. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
 2. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19)
 3. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10)
 4. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13)
 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe I referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, 98/19 )
  5.a.   Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“ broj 90/13 i 96/13)

III)  Službenici i namještenici

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 I 04/18)
  1.a.   Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)
 2. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
 3. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19)
  3.a.   Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15 i 35/17)
  3.b.   Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 73/17)
  3.c.   Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
 4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 5. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18)
 6. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)
 1. IV)  Pravo na pristup informacijama
 1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15)
  1.a.   Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)
  1.b.   Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14 i 15/14)
 1. V)  Zaštita osobnih podataka i tajnost podataka
 1. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
  1.a.   Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne novine“ broj 105/04)
  1.b.   Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“ broj 139/04)
 2. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07 i 86/12)
 3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“ 108/96 i 79/07)

VI Nekretnine

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
 2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19)
 3. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11)
 5. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19)
 6. Zakon o zakupu u kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)
 7. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)

VII) Gradnja i prostorno uređenje

 1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
  3.a.   Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12 i 139/14)
 4. Zakon o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88)
  4.a.   Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima („Narodne novine“ broj 4/90 i 91/11)
  4.b.   Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada („Narodne novine“ broj 30/90)
 5. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18)

VIII) Civilna zaštita

 1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18)
 1. IX)  Vatrogastvo
 1. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)
  1.a.    Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94)
  1.b.   Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18)
 1. X)  Zaštita od požara
 1.  Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
  1.a.  Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
  1.b.   Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12)
 1. XI)  Elementarne nepogode
 1. Zakon o ublažavanju I uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19)
  1.a.   Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98)

XII)  Javno okupljanje

 1. Zakon o javnom okupljanju („Narodne novine“ broj 128/99, 150/05, 82/11i 78/12)

XIII)  Udruge

 1. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)
  1.a.  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

XIV)  Socijalna skrb

 1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17, 98/19)
  1.a.  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 66/15, 35/19)
 1. XV) Koncesije
 1. Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
  1.a.  Uredba o standardnim obrascima za koncesije I njihovoj objavi („Narodne novine“ broj 100/17)

XVI) Groblja i pogrebnička djelatnost

 1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ 19/98, 50/12, 89/17)
  1.a.  Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
 2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19)

XVII)  Zaštita potrošača

 1. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19)

XVIII)  Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 1. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19)
 2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti(„Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19)
 3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08, 52/19)

XIX)  Poljoprivreda

 1. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 118/18)
 2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj 20/18, 115/18, 98/19)
 1. XX)  Šume i vode
 1. Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19)
 2. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)

XXI)  Zaštita životinja, prirode i okoliša

 1. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine“ broj 102/17, 32/19)
 2. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19)
 3. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
  3.a.  Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
  3.b.  Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)

XXII)  Zaštita od buke

 1. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

XXIII)  Proračun i financije

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
  1.a Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09, 142/14, 23/19)
  1.b. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13)
  1.c. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17)
  1.d. Pravilnik o proračunskom nadzoru („Narodne novine“ broj 71/13 i 57/15)
  1.e. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
  1.f. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17, 112/18)
 2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 113/18)
  2.a.  Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini („Narodne novine“ broj 12/19)
 3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
  3.a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19)
 4. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15, 102/19)
  4.a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 96/13)
 5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14)
 6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
  6.a. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
 7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18)
 8. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18)
  8.a.  Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19)
 9. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 , 143/14, 115/16, 106/18)

XXIV) Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje

 1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 56/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19)

XXV)  Kultura, umjetnost i sport

 1. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09)
 2. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
 3. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19)
 4. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16, 98/19)

XXVI)  Ceste i cestovni prijevoz

 1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13, 41/18, 98/19)
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)

XXVII) Komunalno gospodarstvo

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18)
  1.a.     Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

XXVIII)  Otpad

 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.