Zakoni i ostali propisi

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine Dugi Rat:

 1. I)  Općenito
 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
 2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11, 93/11)
 4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
 5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95)
  5.a.   Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95)
  5.b.   Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/95)
 6. Zakon o žigu („Narodne novine“ broj 14/19)
  6.a.   Pravilnik o žigu („Narodne novine“ broj 38/19)
 7. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
  7.a.   Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 94/98 i 68/04)
  7.b.   Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02)
 8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17)
 9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17, 118/18)
  9.a.   Uredba o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj 131/17)
  9.b.   Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17)
 10. Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 126/12 – Odluka USRH, 48/13 – pročišćeni tekst i 57/15, 98/19)
 11. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ 150/05)
 12. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 13. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17)
 14. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
 15. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
  15a.   Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88 )
 16. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19)
 17.  Zakon trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, 40/19)
 18. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 19. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 20. Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17)
 21. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/15)
 1. II)  Izbori i referendum
 1. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
 2. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19)
 3. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10)
 4. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13)
 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe I referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, 98/19 )
  5.a.   Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“ broj 90/13 i 96/13)

III)  Službenici i namještenici

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 I 04/18)
  1.a.   Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)
 2. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
 3. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19)
  3.a.   Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15 i 35/17)
  3.b.   Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 73/17)
  3.c.   Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
 4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 5. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18)
 6. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)
 1. IV)  Pravo na pristup informacijama
 1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15)
  1.a.   Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)
  1.b.   Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14 i 15/14)
 1. V)  Zaštita osobnih podataka i tajnost podataka
 1. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
  1.a.   Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne novine“ broj 105/04)
  1.b.   Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“ broj 139/04)
 2. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07 i 86/12)
 3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“ 108/96 i 79/07)

VI Nekretnine

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
 2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19)
 3. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11)
 5. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19)
 6. Zakon o zakupu u kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)
 7. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)

VII) Gradnja i prostorno uređenje

 1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
  3.a.   Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12 i 139/14)
 4. Zakon o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88)
  4.a.   Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima („Narodne novine“ broj 4/90 i 91/11)
  4.b.   Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada („Narodne novine“ broj 30/90)
 5. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18)

VIII) Civilna zaštita

 1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18)
 1. IX)  Vatrogastvo
 1. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)
  1.a.    Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94)
  1.b.   Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18)
 1. X)  Zaštita od požara
 1.  Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
  1.a.  Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
  1.b.   Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12)
 1. XI)  Elementarne nepogode
 1. Zakon o ublažavanju I uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19)
  1.a.   Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98)

XII)  Javno okupljanje

 1. Zakon o javnom okupljanju („Narodne novine“ broj 128/99, 150/05, 82/11i 78/12)

XIII)  Udruge

 1. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)
  1.a.  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

XIV)  Socijalna skrb

 1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17, 98/19)
  1.a.  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 66/15, 35/19)
 1. XV) Koncesije
 1. Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
  1.a.  Uredba o standardnim obrascima za koncesije I njihovoj objavi („Narodne novine“ broj 100/17)

XVI) Groblja i pogrebnička djelatnost

 1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ 19/98, 50/12, 89/17)
  1.a.  Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
 2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19)

XVII)  Zaštita potrošača

 1. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19)

XVIII)  Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 1. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19)
 2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti(„Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19)
 3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08, 52/19)

XIX)  Poljoprivreda

 1. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 118/18)
 2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj 20/18, 115/18, 98/19)
 1. XX)  Šume i vode
 1. Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19)
 2. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)

XXI)  Zaštita životinja, prirode i okoliša

 1. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine“ broj 102/17, 32/19)
 2. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19)
 3. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
  3.a.  Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
  3.b.  Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)

XXII)  Zaštita od buke

 1. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

XXIII)  Proračun i financije

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
  1.a Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09, 142/14, 23/19)
  1.b. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13)
  1.c. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17)
  1.d. Pravilnik o proračunskom nadzoru („Narodne novine“ broj 71/13 i 57/15)
  1.e. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
  1.f. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17, 112/18)
 2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 113/18)
  2.a.  Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini („Narodne novine“ broj 12/19)
 3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
  3.a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19)
 4. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15, 102/19)
  4.a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 96/13)
 5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14)
 6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
  6.a. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
 7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18)
 8. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18)
  8.a.  Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19)
 9. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 , 143/14, 115/16, 106/18)

XXIV) Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje

 1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 56/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19)

XXV)  Kultura, umjetnost i sport

 1. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09)
 2. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
 3. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19)
 4. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16, 98/19)

XXVI)  Ceste i cestovni prijevoz

 1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13, 41/18, 98/19)
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)

XXVII) Komunalno gospodarstvo

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18)
  1.a.     Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

XXVIII)  Otpad

 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status