VI. izmjene PPUO

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu Zakon), članaka 10.  i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u daljnjem tekstu Uredba) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ broj 2/18 i 2/20) Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi

ODLUKU
o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš
VI.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu: ID PPU) Općine Dugi Rat. Postupak strateške procjene započeo je Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 022-05/19-01/217, URBROJ: 2155/02-02/1-19-01) nakon čega je proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije na način određen čl. 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje VI. ID PPU Općine Dugi Rat je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Ciljevi izrade VI. IDPPU Općine Dugi Rat:

 1. Izmjenama i dopunama korigirat će se obuhvati luke nautičkog turizma i sportske luke Bajnice sukladno idejnim rješenjima kojima su pobliže definirani obuhvati kopnenog dijela i akvatorija navedenih luka.
 2. Izmjenama i dopunama PPUO namjena ovog dijela građevinskog područja promijenit će se iz turističke u mješovitu namjenu u obalnom pojasu s oznakom Mo. Za ovo će se područje odrediti obaveza izrade urbanističkog plana uređenja koja je PPUO-om određena za sva građevinska područja između državne ceste D8 i obale. Detaljno rješenje novih prometnica, javnih površina, uvjeta gradnje i parcelacije zemljišta odredit će se urbanističkim planom uređenja.
 3. Izmjenama i dopunama PPUO namjena ovog dijela građevinskog područja iz turističke namjene s oznakom T1 u turističku namjenu s oznakom T3.
 4. Člankom 47. ZPU određeno je da se građevinsko područje može proširiti samo ako je izgrađeni dio veći od 80% njegove površine. Građevinsko područje u Općini izgrađeno je približno 70% te se ne može proširiti ali se može povećati na nekim i adekvatno smanjiti na drugim lokacijama. Stoga će se za svaki zahtjev za proširenje građevinskog područja od podnositelja tražiti da predloži i odgovarajuće smanjenje građevinskog područja na nekoj drugoj lokaciji, te da za to predloženo smanjenje dokaže pravni interes. Ukupna površina građevinskog područja pojedinog naselja neće se povećati ovim izmjenama i dopunama plana. Razmotrit će se i zahtjevi za promjenom namjene površina koje se nalaze unutar granica građevinskog područja.
 5. Druge izmjene koje mogu nastati kao rezultat zaključaka strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine odnosit će se na:

 • Izmjena obuhvata luke nautičkog turizma Bajnice i sportske luke Bajnice.
 • Dio građevinskog područja naselja Duće planiran za turističku namjenu s oznakom T1, koji obuhvaća k.č.br. 3697/1, 3697/2, 3698/1, 3698/2, 3699, 3700, 3701, 3743, 3744, 3745/2, 3745/3, 3746, 3747, 3748, 3749/1, 3749/2, 3749/3 i 3749/4 k.o. Duće.
 • Dio građevinskog područje naselja planiran za turističku namjenu s oznakom T1 koji obuvaća k.č.br. 3528 k.o. Duće (bivše odmaralište Zenica).
 • Manje promjene granica građevinskog područja i promjena namjene pojedinih katastarskih čestica u obuhvatu građevinskog područja.
 • Druge moguće izmjene koje će se pojaviti u toku izrade plana.

Članak 3.

Sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš studija strateške procjene  sadržavati će:

 • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva predmetnih IDPPU i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima,
 • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez predmetnih IDPPU,
 • okolišne značajke područja na koja provedba predmetnih IDPPU može značajno utjecati,
 • postojeće okolišne probleme koji su važni za predmetne IDPPU,
 • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program,
 • vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bio raznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose,
 • mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe predmetnih IDPPU na okoliš,
 • kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativa, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative predmetnih IDPPU na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka,
 • opis predviđenih mjera praćenja ukoliko se procijeni da bi bilo potrebno,
 • ne-tehnički sažetak podataka.

Pri izradi studije strateške procjene utjecaja na okoliš uzeti će se u obzir i sva zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela koja su sudjelovala u postupku određivanja sadržaja studije strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 4.

U postupku određivanja studije strateške procjene sudjelovala su tijela određena posebnim propisima:

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 2, 21000 Split
 2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split;
 4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 5. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 6. Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka ulica 1, 21000 Split
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split
 8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
 9. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 10. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
 11. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split;
 12. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
 13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
 15. EVN Croatia plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb
 16. Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš
 17. Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
 18. Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
 19. Općina Postira, Vrilo b.b., 21410, Postira
 20. Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar

U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije VI. IDPPU Općine Dugi Rat, dostavljena su mišljenja 6 javnopravnih tijela (od ukupno 20) kako slijedi:

 • Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, mišljenjem od 05. veljače 2020. (KLASA: 351-03/20-02/01, URBROJ: 2181/01-03-01/4-20-2) da je studijom strateške procjene potrebno sagledati moguće utjecaje na zaštićena područja i područja ekološke mreže te kumulativne utjecaje na sve sastavnice okoliša kao i utjecaje provedbe planova i programa iz područja razvojnih strategija i drugih dokumenata čija provedba utječe na sastavnice okoliša;
 • HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, mišljenjem od 22. siječnja 2020. (KLASA: 700/20-10/04, URBROJ: 3-200-002-05/BĆ-20-01) da ne postoji potreba za strateškom procjenom utjecaja na okoliš;
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenjem od 23. siječnja 2020. (KLASA: 612-08/15-10/0456, URBROJ: 532-04-02-15/14-20-10) da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš budući izrada predmetnih IDPPU neće imati značajniji utjecaj na kulturna dobra;
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenjem od 10. veljače 2020. (KLASA: 351-03/20-01/0000039, URBROJ: 374-24-1-20-2) da sa s gledišta vodnog gospodarstva ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, mišljenjem od 17. veljače 2020. (KLASA: 350-02/20-01/7, URBROJ: 511-01-366-20-2) da studija strateške procjene treba prikazati mjere zaštite okoliša uključujući i mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš uslijed pojave elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih tehničko-tehnoloških nesreća;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba inspekcijskih poslova Split, mišljenjem od 17. veljače 2020. (KLASA: 214-02/20-11/22, URBROJ: 511-01-368-20-2) da posebni uvjeti trebaju biti sadržani i uvaženi u studiji strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, mišljenjem od 30. siječnja 2020. (KLASA: 351-01/20-01/0057, URBROJ: 2181-1-10/07-20-0002) da je strateškom studijom potrebno sagledati usklađenost ciljeva i programskih polazišta predmetnih IDPPU s dokumentima zaštite okoliša i ostalim strateškim dokumentima Splitsko-dalmatinske županije, međuutjecaje planiranih sadržaja predmetnim IDPPU na sve sastavnice okoliša, kumulativne utjecaje, ekološku mrežu, varijantna rješenja;
 • Hrvatske ceste, Sektor za pripremu i građenje, Odjel za strateško planiranje, mišljenje od 25. veljače 2020. (KLASA: 350-02/12-01/681, URBROJ: 345-200-210-211/516-20-27/DB) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDPPU nema posebnih zahtjeva o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Hrvatske šume, mišljenje od 20. ožujka 2020. (KLASA: ST-06-09-1546, URBROJ: 15-00-06/03-20-37), u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDPPU nema posebnih zahtjeva o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 5.

U svrhu informiranja javnosti, informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije objavljena je na internetskim stranicama www.dugirat.hr od 14. siječnja do 13. veljače 2019. U okviru postupka određivanja sadržaja strateške studije, sukladno st. 4 čl. 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, održane su konzultacije o sadržaju strateške studije dana 12. veljače 2020. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat.  

Članak 6.

Izrađivač VI. ID PPU Općine Dugi rat je ovlaštena tvrtka Arhitektonski atelijer deset d.o.o.

Članak 7.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 57/10), stratešku studiju izraditi će tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zašite okoliša i to poslova izrade studije o značajnom utjecaju strategije, plana i programa na okoliš i izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu.

Članak 8.

Ova Odluka o sadržaju strateške studije se, sukladno st.1. čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša i st. 2.  čl. 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš te čl. 5 Uredbe Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08) objavljuje u „Službenom glasniku“ i na internetskim stranicama www.dugirat.hr. u svrhu informiranja javnosti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK


Poziv za dostavljanje zahtjeva za izmjenu granica građevinskog područja u postupku VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Dugi Rat

Općinsko vijeće je 25. studenog donijelo odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana općine. Jedan od ciljeva izrade plana i izmjena granica građevinskog područja.

Člankom 47. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) određeno je da se “građevinsko područje u zaštićenom obalnom pojasu može proširiti za najviše 20% površine njegova izgrađenog dijela, ako je taj izgrađeni dio veći od 80% ukupne površine toga građevinskog područja”.

Dakle građevinsko područje se može povećati ako je postojeće izrađeno 80% i više. U Općini Dugi Rat to nije slučaj te se granice građevinskog područja mogu mijenjati jedino “kompenzacijom” što znači da se za svako uključivanje čestica u građevinsko područje jednaka površina mora iz njega isključiti.

Ovim putem pozivamo vlasni/ce/ke zemljišta na području općine da dostave zahtjeve za izmjene granica građevinskog područja.

Razmatrat će se samo oni zahtjevi koji sadrže prijedlog za uključivanje u građevinsko područje, te istovremeno isključivanje jednake površine iz građevinskog područja.

Obrazac zahtjeva za izmjenom granica građevinskog područja skinite ovdje.

Ispunjeni obrazac s prilozima može se dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina@dugirat.hr ili osobno na urudžbeni zapisnik u općini, zaključno do 24. ožujka 2020. godine.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 351-03/20-01/01
UR.BROJ: 2155/02-04/1-20-01
Dugi Rat, 14. siječnja 2020. g.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:

Informaciju
o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
VI.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

Nadležno tijelo i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije:
Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:
Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš su članak 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i 118/18) i članak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija
Naziv: VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Dugi Rat
Programska polazišta i ciljevi sadržani su u  Odluci o izradi predmetnih VI. ID PPU.

Sažetak postupka koji će se provesti u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš:

 1. Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat (dalje u tekstu JUO) će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
 2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije JUO će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) – u daljnjem tekstu Uredba.
 3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije JUO će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na internetskoj stranici Općine Dugi Rat objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 4. JUO će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30 dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim konzultacijama JUO će voditi zapisnik.
 5. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti JUO utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te Općinski načelnik donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskoj stranici Općine Dugi Rat sukladno članku 11. Uredbe.
 6. JUO će u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 11. Uredbe.
 7. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Općinski načelnik Općine Dugi Rat imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
 8. JUO u roku od 8 dana od dana primitka studije strateške procjene od ovlaštenika, istu zajedno s Prijedlogom VI. IDPPU Općine Dugi Rat dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 17. do 21. Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije.ž
 9. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga predmetnih planova na javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Općine Dugi Rat. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga predmetnih planova provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 10. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, JUO dostavlja studiju strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlog VI. IDPPU Općine Dugi Rat na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
 11. Nakon provedene javne rasprave, JUO sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču studije strateške procjene utjecaja na okoliš i izrađivaču Prijedloga VI. IDPPU Općine Dugi Rat. Svojim očitovanjem izrađivač studije strateške procjene će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. JUO nakon toga priprema konačni prijedlog predmetnih planova.
 12. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga predmetnih planova na usvajanje, JUO pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Upravnom odjelu.
 13. Nakon usvajanja predmetnih planova, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, JUO dužan je izraditi izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom izvješću i usvojenim predmetnim planovima, Upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima, jedinice lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

Tijela koja će sudjelovati u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 2, 21000 Split,
 2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 5. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 6. Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka ulica 1, 21000 Split
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split
 8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
 9. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 10. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
 11. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 12. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
 13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
 15. EVN Croatia plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb
 16. Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš
 17. Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
 18. Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
 19. Općina Postira, Vrilo b.b., 21410, Postira
 20. Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar

Način na koji će se javnost očitovati na informaciju

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš VI.ID PPU Općine Dugi Rat:
Adresa dostave: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom: „SPUO za VI. ID PPU Općine Dugi Rat“.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš :

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš na mrežnoj stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr)

PROČELNICA:
Silvija Bliznac Radić, dipl.iur.

 • Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat  (prilog 1) .docx
 • Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat (prilog 2)
 • Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .docx

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.