VI. izmjene PPUO

Poziv za dostavljanje zahtjeva za izmjenu granica građevinskog područja u postupku VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Dugi Rat

Općinsko vijeće je 25. studenog donijelo odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana općine. Jedan od ciljeva izrade plana i izmjena granica građevinskog područja.

Člankom 47. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) određeno je da se “građevinsko područje u zaštićenom obalnom pojasu može proširiti za najviše 20% površine njegova izgrađenog dijela, ako je taj izgrađeni dio veći od 80% ukupne površine toga građevinskog područja”.

Dakle građevinsko područje se može povećati ako je postojeće izrađeno 80% i više. U Općini Dugi Rat to nije slučaj te se granice građevinskog područja mogu mijenjati jedino “kompenzacijom” što znači da se za svako uključivanje čestica u građevinsko područje jednaka površina mora iz njega isključiti.

Ovim putem pozivamo vlasni/ce/ke zemljišta na području općine da dostave zahtjeve za izmjene granica građevinskog područja.

Razmatrat će se samo oni zahtjevi koji sadrže prijedlog za uključivanje u građevinsko područje, te istovremeno isključivanje jednake površine iz građevinskog područja.

Obrazac zahtjeva za izmjenom granica građevinskog područja skinite ovdje.

Ispunjeni obrazac s prilozima može se dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina@dugirat.hr ili osobno na urudžbeni zapisnik u općini, zaključno do 24. ožujka 2020. godine.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 351-03/20-01/01
UR.BROJ: 2155/02-04/1-20-01
Dugi Rat, 14. siječnja 2020. g.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:

Informaciju
o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
VI.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

Nadležno tijelo i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije:
Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:
Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš su članak 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i 118/18) i članak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija
Naziv: VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Dugi Rat
Programska polazišta i ciljevi sadržani su u  Odluci o izradi predmetnih VI. ID PPU.

Sažetak postupka koji će se provesti u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš:

 1. Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat (dalje u tekstu JUO) će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
 2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije JUO će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) – u daljnjem tekstu Uredba.
 3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije JUO će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na internetskoj stranici Općine Dugi Rat objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 4. JUO će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30 dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim konzultacijama JUO će voditi zapisnik.
 5. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti JUO utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te Općinski načelnik donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskoj stranici Općine Dugi Rat sukladno članku 11. Uredbe.
 6. JUO će u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 11. Uredbe.
 7. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Općinski načelnik Općine Dugi Rat imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
 8. JUO u roku od 8 dana od dana primitka studije strateške procjene od ovlaštenika, istu zajedno s Prijedlogom VI. IDPPU Općine Dugi Rat dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 17. do 21. Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije.ž
 9. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga predmetnih planova na javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Općine Dugi Rat. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga predmetnih planova provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 10. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, JUO dostavlja studiju strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlog VI. IDPPU Općine Dugi Rat na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
 11. Nakon provedene javne rasprave, JUO sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču studije strateške procjene utjecaja na okoliš i izrađivaču Prijedloga VI. IDPPU Općine Dugi Rat. Svojim očitovanjem izrađivač studije strateške procjene će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. JUO nakon toga priprema konačni prijedlog predmetnih planova.
 12. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga predmetnih planova na usvajanje, JUO pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Upravnom odjelu.
 13. Nakon usvajanja predmetnih planova, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, JUO dužan je izraditi izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom izvješću i usvojenim predmetnim planovima, Upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima, jedinice lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

Tijela koja će sudjelovati u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 2, 21000 Split,
 2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 5. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 6. Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka ulica 1, 21000 Split
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split
 8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
 9. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 10. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
 11. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 12. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
 13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
 15. EVN Croatia plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb
 16. Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš
 17. Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
 18. Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
 19. Općina Postira, Vrilo b.b., 21410, Postira
 20. Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar

Način na koji će se javnost očitovati na informaciju

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš VI.ID PPU Općine Dugi Rat:
Adresa dostave: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom: „SPUO za VI. ID PPU Općine Dugi Rat“.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš :

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš na mrežnoj stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr)

PROČELNICA:
Silvija Bliznac Radić, dipl.iur.

 • Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat  (prilog 1) .docx
 • Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat (prilog 2)
 • Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .docx

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.