UPU TZ Dalmacija

 • Izvješće o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Odluku o donošenju UPU TZ Dalmacija s lukom nautičkog turizma .pdf
 • Oglas javne rasprave stavljanje izvan snage UPU TZ Dalmacija .docx
 • Zaključak o upućivanju u javnu raspravu odluke o stavljanju izvan snage UPU TZ Dalmacija .docx
 • Elaborat plana .pdf
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma .doc
 • Urbanistički plan uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma – I. izmjene i dopune – KONAČNI PRIJEDLOG PLANA .pdf
 • Urbanistički plan uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma – I. izmjene i dopune – IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI .pdf

Klasa: 350-02/18-01/01
Urbroj: 2155/02-02/1-18-4
Dugi Rat, 11. svibnja 2018.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 I 65/17) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 21.05.2018. do 28.05.2018.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine https://www.dugirat.hr/upu-tz-dalmacija/.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Dugi Rat 25.05.2018. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 25.05.2018.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 28.05.2018. do 15h.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Prijedlog plana za javnu raspravu .pdf
 • Nacrt prijedloga plana .pdf

POZIV JAVNOSTI NA DOSTAVU MIŠLJENJA I PRIJEDLOGA

U svrhu informiranja javnosti, objavljuje se na internetskim stranicama Općine Dugi Rat Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom Nautičkog turizma.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge na sadržaj nacrta prijedloga.

Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela – Općina Dugi Rat Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, ili putem emaila: pristupinfo@dugirat.hr  i to u roku od 30 dana od dana objave odnosno od 02. svibnja do 02. lipnja 2018. godine.

 • UPU TZ DALMACIJA S LUKOM NAUTIČKOG TURIZMA, I. IZMJENE I DOPUNE, NACRT PRIJEDLOGA PLANA [PDF]

 • UPU turističke zone Dalmacija sa lukom nautičkog turizma
  • KNJIGA 1 – odredbe i grafički prilozi .pdf
 • UPU turističke zone Dalmacija sa lukom nautičkog turizma
  • KNJIGA 2 – obavezni prilozi .pdf

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i 3/13) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 10. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. donosi

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma

1.    Pravna osnova za donošenje odluke

Općina Dugi Rat pristupa izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma (Službeni glasnik Općine Dugi Rat broj 7/12; u daljnjem tekstu: Plan) temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

2.    Obuhvat plana

Plan obuhvaća područje platoa bivše tvornice „Dalmacija“ smješten južno od središta naselja Dugi Rat koji sa sjeverne i istočne strane omeđen trasom državne ceste D8, a s južne i zapadne strane morem.
Izmjene i dopune Plana odnose se isključivo na izmjenu lokacije planiranog uređanja za pročišćavanje otpadnih voda.

3.    Ocjena stanja u obuhvatu plana

Plan je usvojen na na 36. sjednici općinskog vijeća održanoj 03. rujna 2012. godine. Planom je, na području obuhvata površine približno 20,00 ha, predviđena gradnja hotela (oznaka T1), ugostiteljskih sadržaja (oznaka T1-2) rekreacijskih sadržaja (oznaka R2), uređenih plaža (oznaka R3), luke nautičkog turizma (oznaka LN), uređenje zelenih površina (oznaka Z),  gradnja i uređenje infrastrukturnih površina (oznaka IS) i benzinske postaje (oznaka BP).
U 6 godina koliko je proteklo od usvajanja plana izgrađena je samo benzinska postaja uz državnu cestu D8, dok je na preostalom području započeta sanacija terena bivše tvornice ferolegura koja je još uvijek u toku.

4.    Ciljevi i programska polazišta prostornog plana

Planom je u istočnom dijelu određena površina za gradnju infrastrukturnih sustava, pročistača otpadnih voda za naselja Dugi Rat i Jesenice. Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda određena je sukladno podacima koje su u toku izrade plana dostavile Hrvatske vode. U razdoblju od usvajanja plana izrađena je nova studijska i projektna dokumentacija vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat. Tim je projektima određena optimalna i konačna lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koja odstupa od one utvrđene važećim planom.
Cilj izrade izmjena i dopuna plana je evidentiranje izmijenjene lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te usklađivanje plana namjene površina i planskih rješenja drugih infrastrukturnih sustava s novom situacijom nastalom promjenom lokacije uređaja.

5.    Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana

U izradi plana koristit će se studijska i projektna dokumentacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat.
U izradi studijske i projektne dokumentacije proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

6.    Način pribavljanja stručnih rješenja

Stručna rješenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda izradio je projektant ovlašten za projektiranje takvih sustava, te će se ta rješenja koristiti u izradi plana.

7.    Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana

Plan će se izraditi na na katastarskim planovima u digitalnom vektorskom formatu na kojima je izrađen važeći plan.

8.    Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:

 1. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb
 2. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 3. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 4. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 5. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
 6. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2, 21000 Split
 7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 8. Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 9. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš
 10. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička cesta 73, 21000 Split
 11. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 12. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš
 13. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš
 14. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split
 15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških Hrvata 1, 21000 Split
 16. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 17. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split
 18. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš
 19. Mjesni Odbor Dugi Rat

9.    Rokovi za izradu plana

Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.

 1. Nositelj izrade će po donošenju odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. (čl. 88.)
 2. Nositelj izrade će nadležnim javnopravnim tijelima uputiti poziv da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 90.)
 3. Nositelj izrade će na mrežnoj stranici Općine i oglasnoj ploči uputiti poziv građanima da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana.
 4. Po isteku roka za dostavljanje zahtjeva za izradu plana izrađivač će nositelju izrade dostaviti nacrt prijedloga plana.
 5. Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana za javnu raspravu. (čl. 95.)
 6. Javna rasprava o prijedlogu plana objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama MGiPU i Općine. (čl. 96.)
 7. Nositelj izrade dostavit će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim odborima. (čl. 97.)
 8. Prijedlog plana stavit će se na javni uvid na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Općine i (čl. 98.)
 9. Javna rasprava trajat će 8 dana. (čl. 98.)
 10. U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana.
 11. Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasprave smatrat će se da su suglasna s prijedlogom plana. (čl. 101.)
 12. Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana.
 13. Nacrt konačnog prijedloga plana stavit će se na uvid na mrežnim stranicama Općine i MGiPU, a izvješće o javnoj raspravi na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine i (čl. 102.)
 14. Nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog plana. (čl. 105.)
 15. Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije radi davanja mišljenja o usklađenosti konačnog prijedloga s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. (čl. 107.)
 16. Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi davanja suglasnosti. (čl. 108.)
 17. Po dobivanju suglasnosti MGiPU nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
 18. Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat provest će postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene u kojem će se na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš utvrditi da li je za plan potrebno provesti stratešku procjenu.
 19. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provest će se sukladno odredbama članaka 68. – 75. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15).

10. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja plana

Do usvajanja izmjena i dopuna u području obuhvata odobrenja za građenje mogu se izdavati sukladno važećem urbanističkom planu uređenja.

11. Izvori financiranja plana

Izrada plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat i iz drugih izvora.

12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Službenom glasniku“. – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 350-02/18-01/01
URBROJ: 2155/02-01/1-18-02
Dugi Rat, 30. siječnja 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.