UPU obalnog pojasa Bajnice

 • Elaborat usvojenog plana .pdf
 • Izvješće o javnoj raspravi .pdf

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice za javnu raspravu .docx
 2. Oglas javne rasprave .docx
 3. Prijedlog plana za javnu raspravu .pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 350-03/17-01/05
URBROJ: 2155/02-02/1-18-07
Dugi Rat, 25. svibnja 2018.

Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat 2/18), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 350-02/18-03/001 URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 01. ožujka 2018.) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 25. svibnja 2018. donosi

O D L U K U
da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za
Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice

I.

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Ocjena) Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice (u daljnjem tekstu: Plan) proveden je temeljem Odluke o provedbi postupka Ocjene KLASA: 350-03/16-01/05 URBROJ: 2155/02-02/1-17-3 od 18.12.2017.

Postupak Ocjene proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi plana (Klasa: 350-03/16-01/05 Urbroj: 2155/02-01/1-17-2 od 12.12.2017.).

III.

Nositelj izrade Plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.

Odlukom o izradi plana utvrđeno je da je cilj izrade plana stvaranje uvjeta za cjelovito uređenje obalnog pojasa u kojemu treba dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zelene površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude Bajnica.

IV.

U postupku ocjene Jedinstveni upravni odjel uputio je, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa, zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene slijedećim javnopravnim tijelima:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

V.

Temeljem upućenog zahtjeva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo je mišljenje (KLASA: 612-07/18-58/01 URBROJ: 517-07-2-2-18-2 od 8. siječnja 2018. godine) da NE TREBA provesti stratešku procjenu, te da je Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice prihvatljiv za ekološku mrežu.

Ostala pozvana javnopravna tijela nisu odgovorila na zahtjev.

VI.

Od 6 pozvanih javnopravnih tijela, 5 ih nije odgovorilo na zahtjev, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je temeljem uvida u opseg Plana dostavilo mišljenje da NE TREBA provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Dostava zahtjeva uredno je iskazana s danom 02.01.2018. godine te je utvrđeno da je 01.02.2018. godine istekao rok od 30 dana za izdavanje mišljenja, stoga se sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), smatra da nadležna tijela ne zahtijevaju provedbu postupka strateške procijene utjecaja na okoliš.

VII.

U granicama obuhvata Plana ne nalazi se niti jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode.

U granicama obuhvata Plana ne nalazi se niti jedno područje ekološke mreže.

U provedenom postupku Ocjene sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te je zaključeno da se ne očekuju značajni negativni utjecaji na bioraznolikost.

Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku Ocjene i sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Dugi Rat.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.


Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 11/17 – treći pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/17-01/0098 URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 30. listopada 2017.) općinski načelnik općine Dugi Rat dana 18. prosinca 2017., donosi

O D L U K U
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice

I.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice (u daljnjem tekstu: PLAN).
Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi plana (Klasa: 350-03/16-01/05 Urbroj: 2155/02-01/1-17-2 od 12.12.2017.; Službeni glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 14/17).

III.

Nositelj izrade plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.
Odlukom o izradi utvrđeno je da Plan obuhvaća obalno područje naselja Bajnice sa plažama, obalnom šetnicom i izgrađenim dijelom građevinskog područja. U obuhvatu plana izvedeni su manji zahvata uređenja obale koji nisu povezani u cjeloviti obalni potez te je cilj izrade plana cjelovito uređe-nje obalnog pojasa u kojemu će dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zele-ne površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude Bajnica.

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

 1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po donošenju ove Odluke.
 2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti odluku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

V.

U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

VI.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasilu.

KLASA: 350-03/16-01/05
URBROJ:  2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 18. prosinca 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Bajnice .doc
 • Grafički prilozi .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.