UPU Dugi Rat

 • Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat .docx
 • Elaborat Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat .pdf

 • Konačni prijedlog plana .pdf
 • Izvješće o javnoj raspravi .pdf

Klasa: 351-03/17-01/04
Urbroj: 2155/02-02/1-18-06
Dugi Rat, 23.03.2018.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 I 65/17) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat

Javna rasprava trajat će 30 dana, od 06.04.2018. do 05.05.2018. godine.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Dugi Rat 12.04.2018. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 12.04.2018.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 05.05.2018. do 15h.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Prijedlog plana za javnu raspravu .pdf
 • Nacrt prijedloga plana .pdf

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.,106/03., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat“ br. 4/09) Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 21.03.2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat za javnu raspravu

I.

Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat za javnu raspravu, kojega je izradio stručni izrađivač Arhitektonski Atelier Deset iz Zagreba. Elaborat prijedloga plana za javnu raspravu sadrži:

 1. Tekstualni dio:
 • Odluka o donošenju s odredbama za provođenje
 1. Grafički dio:
  NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA mjerilo
0. POSTOJEĆE STANJE 1 : 1000
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1 : 1000
2. INFRASTRUKTURNE MREŽE 1 : 1000
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE 1 : 1000
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1 : 1000
 1. Obavezne priloge:
 • Obrazloženje plana
 • Evidencija izrade plana
 • Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga plana i podaci o tvrtki izrađivača

II.

Ovlašćuje se upravni odjel Općine Dugi Rat da provede javnu raspravu o prijedlogu plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

 • Javni uvid u prijedlog plana trajat će 30 dana, od 06.04.2018. do 05.05.2018., sukladno stavku 2. članka 98. Zakonu o prostornom uređenju.
 • Oglas javne rasprave objavit će se, sukladno stavku 3. članka 96. Zakona o prostornom uređenju, najmanje osam dana prije početka javne rasprave u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Dugi Rat.
 • Oglas javne rasprave sadržavat će, sukladno stavku 4. članka 96. Zakona o prostornom uređenju, mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana, mjesto i datum javnog izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana.
 • Pisana obavijest o javnoj raspravi dostavit će se, sukladno stavku 1. članka 97. Zakona o prostornom uređenju, javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu plana.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-03/17-01/04
URBROJ: 2155/02-02/1-18-05
Dugi Rat, 21.03.2018.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić dipl.ing.


POZIV JAVNOSTI NA DOSTAVU MIŠLJENJA I PRIJEDLOGA

U svrhu informiranja javnosti, objavljuje se na internetskim stranicama Općine Dugi Rat Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge na sadržaj nacrta prijedloga.

Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela – Općina Dugi Rat Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, ili putem emaila: pristupinfo@dugirat.hr  i to u roku od 30 dana od dana objave odnosno od 16. veljače do 16. ožujka 2018. godine.

Nacrt prijedloga plana .pdf


Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/16-01/1011 URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 04. studenog 2016.) Načelnik Općine Dugi Rat 16. listopada 2017., donosi

O D L U K U
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat

I.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat (u daljnjem tekstu: PLAN).
Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi plana (Klasa: 021-05/16-01/32, Urbroj: 2155/02-01-16-1 od 20.12.2016.; Službeni glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 12/16).

III.

Nositelj izrade plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.
Odlukom o izradi plana utvrđeno je da je cilj izrade plana daljnje unapređenje uređenja obalnog pojasa središnjeg naselja Općine definiranjem uvjeta gradnje novih građevina na neizgrađenim česticama i uvjeta gradnje zamjenskih građevina na izgrađenim česticama. Planom će se odrediti i uvjeti za daljnje uređenje javnih površina: obalne šetnice, postojećeg parka i drugih zelenih površina, pješačkih staza i drugih površina u javnom korištenju. Planom se neće predviđati zahvati nasipanja obale i izgradnje objekta u moru: lukobrana, pera za zaštitu plaže i slično.

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

 1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po donošenju ove Odluke.
 2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti odluku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

V.

U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

VI.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasilu.

KLASA: 351-03/17-01/04
URBROJ:  2155/02-02/1-17-1
Dugi Rat, 16. listopada 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Dugi Rat .doc
 • Grafički prilozi .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.