UPU Duće – istočni dio

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće .docx
 • Elaborat Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće .pdf

 • Konačni prijedlog plana .pdf
 • Izvješće o javnoj raspravi .pdf

 • Prijedlog plana za javnu raspravu .pdf

Klasa: 350-02/18-01/04
Urbroj: 2155/02-02/1-18-12
Dugi Rat, 10. listopada 2018.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 I 65/17) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće

 Javna rasprava trajat će 30 dana, od 19. listopada 2018. do 18. studenog 2018.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine: https://www.dugirat.hr/upu-duce-istocni-dio.

Nositelj izrade i izrađivač plana održati će javna izlaganje o planu u prostoriji općinske vijećnice Općine Dugi Rat dana 23. listopada 2018. u 18.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 23. listopada 2018.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 18. studenog 2018. do 15 sati.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.


Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.,106/03., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat“ br. 4/09) Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 10. listopada 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće za javnu raspravu

I.

Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće za javnu raspravu, kojega je izradio stručni izrađivač Arhitektonski Atelier Deset iz Zagreba. Elaborat prijedloga plana za javnu raspravu sadrži:

 1. Tekstualni dio:
 • Odluka o donošenju s odredbama za provođenje
 1. Grafički dio:
NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA mjerilo
0. POSTOJEĆE STANJE 1 : 1000
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1 : 1000
2. INFRASTRUKTURNE MREŽE 1 : 1000
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE 1 : 1000
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1 : 1000
 1. Obavezne priloge:
 • Obrazloženje plana
 • Evidencija izrade plana
 • Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga plana i podaci o tvrtki izrađivača

II.

Ovlašćuje se upravni odjel Općine Dugi Rat da provede javnu raspravu o prijedlogu plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

 • Javni uvid u prijedlog plana trajat će 30 dana, od 19. listopada 2018. do 18. studenog 2018., sukladno stavku 2. članka 98. Zakonu o prostornom uređenju.
 • Oglas javne rasprave objavit će se, sukladno stavku 3. članka 96. Zakona o prostornom uređenju, najmanje osam dana prije početka javne rasprave u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Dugi Rat.
 • Oglas javne rasprave sadržavat će, sukladno stavku 4. članka 96. Zakona o prostornom uređenju, mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana, mjesto i datum javnog izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana.
 • Pisana obavijest o javnoj raspravi dostavit će se, sukladno stavku 1. članka 97. Zakona o prostornom uređenju, javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu plana.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/18-01/04
URBROJ: 2155/02-02/1-18-11
Dugi Rat, 10. listopada 2018.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić dipl.ing.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA  DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/18-01/04
URBROJ: 2155/02-04/1-18-09
Dugi Rat, 04. listopada 2018.

Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat 4/09 – drugi pročišćeni tekst 3/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 350-02/18-01/0004 URBROJ: 2181/1-10/07-18-0002 od 03. listopada 2018.) općinski načelnik

Općine Dugi Rat 04. listopada 2018. donosi

O D L U K U
da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za
Urbanistički plan uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće

I.

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Ocjena) Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće (u daljnjem tekstu: Plan) proveden je temeljem Odluke o provedbi postupka Ocjene KLASA: 350-02/18-01/04 URBROJ: 2155/02-02/1-18-03 od 29. svibnja 2018.

Postupak Ocjene proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi plana (KLASA: 021.05/18-01/13 URBROJ: 2155/02-01/1-18-01 od 26. lipnja.2018.).

III.

Nositelj izrade Plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.

Odlukom o izradi plana utvrđeno je da je cilj izrade plana određivanje okvira za kvalitetno uređenje obalnog pojasa, izgradnju kontinuirane obalne šetnice te osiguranje dostupnosti obale svim kategorijama korisnika. U obalnom pojasu su uz šetnicu planirane plaže, sportski i rekreacijski sadržaji, zelene površine, dječja igrališta te komercijalni, ugostiteljski i zabavni sadržaji koji obogaćuju turističku ponudu, uz određivanje uvjeta gradnje građevina i uređenja površina koji će osigurati postupno podizanje danas prosječne razine uređenosti ovog prostora. Postojeće pješčane plaže iznimno su podložne ispiranju te se u području obuhvata, uz već izvedena 4 pera planira izgradnja još jednog zaštitnog pera te 6 valobrana za zaštitu plaža.

IV.

U postupku ocjene Upravni odjel uputio je, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa, zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene slijedećim javnopravnim tijelima:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

V.

Temeljem upućenog zahtjeva mišljenja su dostavila sljedeća javnopravna tijela:

 • Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, dostavile su mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/0000345 URBROJ: 374-24-1-18-2 od 20.07.2018.) da NE TREBA provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo je mišljenje (KLASA: 612-07/18-58/387 URBROJ: 517-05-2-3-18-4 od 8. kolovoza 2018.) da NE TREBA provesti stratešku procjenu, te da je Urbanistički plan uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće prihvatljiv za ekološku mrežu.

Od 6 pozvanih javnopravnih tijela, 4 ih nije odgovorilo na zahtjev.

VI.

Dostava zahtjeva uredno je iskazana zaključno s danom 04. 06 2018. godine te je utvrđeno da je 04. 07 2018. godine istekao rok od 30 dana za izdavanje mišljenja, stoga se sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), smatra da nadležna tijela ne zahtijevaju provedbu postupka strateške procijene utjecaja na okoliš.

VII.

U granicama obuhvata Plana ne nalazi se niti jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode.
U granicama obuhvata Plana nalazi se dio područja ekološke mreže HR3000126 ušće Cetine – važno područje za divlje svojte i stanišne tipove.
U provedenom postupku Ocjene sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te je zaključeno da se ne očekuju značajni negativni utjecaji na bioraznolikost.
Urbanistički plan uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku Ocjene i sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić dipl.ing.


Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 350-01/18-01/0467 URBROJ: 2181/1-10/07-18-0002 od 25. svibnja 2018.) Načelnik Općine Dugi Rat 29. svibnja 2018., donosi

O D L U K U
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće

I.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće (u daljnjem tekstu: PLAN).

Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Nositelj izrade plana je Općina Dugi Rat.

Plan obuhvaća obalno područje naselja Duće duljine oko 1.000 m, od uvale Vavlje na zapadu do granice općine Dugi Rat i grada Omiša na istoku. Obalnu liniju u obuhvatu plana zauzimaju uređene pješčane plaže. U istočnom djelu obuhvata izgrađena je grupa obiteljskih kuća koje se uz stanovanje koriste i u turističke svrhe. Na dijelu obuhvata uređeni su autokampovi te sportski i rekreacijski sadržaji. U obuhvatu plana izvedena su 4 veća pera za zaštitu plaža. Na cijelom potezu duljine 1000 m nije uređena obalna šetnica.

Imajući u vidu turističku orijentaciju naselje Duće i značajne izgrađene smještajne kapacitete posebnu pažnju u razvoju i uređenju naselja potrebno je posvetiti obalnom pojasu koji je tom kontekstu najznačajniji prostorni resurs. Cilj plana je određivanje okvira za kvalitetno uređenje obalnog pojasa, izgradnju kontinuirane obalne šetnice te osigranje dostupnosti obale svim kategorijama korisnika. U obalnom pojasu će se uz šetnicu planirati plaže, sportski i rekreacijski sadržaji, zelene površine, dječja igrališta te komercijalni, ugostiteljski i zabavni sadržaji koji obogaćuju turističku ponudu, uz određivanje uvjeta gradnje građevina i uređenja površina koji će osigurati postupno podizanje danas prosječne razine uređenosti ovog prostora. Postojeće pješčane plaže iznimno su podložne ispiranju te su u  području obuhvata već izvedena 4 pera za zaštitu. Planom će se predložiti uređenje postojećih i izgradnja još jednog zaštitnog pera te izgradnja 6 valobrana za zaštitu plaža.

Morski dio obuhvata Plana u potpunosti se nalazi unutar područja Ekološke mreže RH – područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) “3000126 Ušće Cetine”. Ovo područje je potvrđeno kao dio ekološke mreže 12.01.2014. a u naravi predstavlja stanište akutno ugrožene vrste Petromyzon marinus koja ima staništa na pješčanim i muljevitim obalama u blizini riječnih ušća. U standardnom formularu Natura 2000 koji je dostupan na mrežnim stranicama informacijskog sustava zaštite prirode podaci o populaciji ove ugrožene vrste na lokalitetu opisani su kao nedovoljni (data deficient) jer se ne može dati niti gruba procjena veličine populacije. U postupku ocjene potrebno je procijeniti utjecaj planiranih zahvata na područje ekološke mreže a pri tome treba imati u vidu da u je u ovom slučaju riječ o naseljenom području te da je dominantna gospodarska djelatnost domicilnog stanovništa turizam.

III.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

 1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po donošenju ove Odluke.
 2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti odluku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

V.

U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

VI.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasilu.

KLASA: 350-02/18-01/04
URBROJ:  2155/02-02/1-18-03
Dugi Rat, 29. svibnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Duće – istočni dio .doc
 • Grafički prilozi .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.