Rješenje o prijemu u službu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: UP/I-112-01/22-01/07
URBROJ: 2181-22-03/4-22-1
Dugi Rat, 3. siječnja 2023.

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. a u vezi s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i u vezi s člankom 3. stavak 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 15/22)  u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referenta za blagajničke poslove i udruge putem javnog natječaja, po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: pročelnik), donosi

R J E Š E NJ E
o prijemu u službu

I. IVANA BLAJIĆ, sa srednjom stručnom spremom ekonomsko-birotehničkog smjera, administrativna tajnica, koja na dan 3. siječnja 2023. godine ima ukupno 22 godine, 1 mjesec i 21 dan radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prima se u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto „Referent za blagajničke poslove i udruge“.

II. Raspored na radno mjesto, dan početka rada, podaci o plaći, te drugi podaci propisani u članku 27. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, biti će utvrđeni rješenjem o rasporedu, po izvršnosti ovog rješenja.

III. Žalba na ovo rješenje odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 1 izvršitelja/ice na radno mjesto „Referent za blagajničke poslove i udruge“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 140/2022, dana 2. prosinca 2022. Godine, te na oglasnoj ploči i službenim internet stranicama Općine Dugi Rat.

Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

U natječaju je navedeno da kandidati osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete za prijam: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit i položen vozački ispit B-kategorije, kao i da se natjecati mogu osobe koje nemaju položen državni stručni ispit  uz obavezu da ga polože u zakonskom roku.

U natječaju je također navedeno da u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te da su kandidati koji ostvaruju pravo zapošljavanju prednosti dužni u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj osobe su bile dužne priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, domovnice ili putovnice), preslik svjedodžbe, dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava kandidata), dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana), potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće znanje (preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. koji sadrže vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je osoba obavljala navedene poslove), preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako osoba ima položen državni stručni ispit), preslik vozačke dozvole ili uvjerenja, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prema odredbi članka 23. i 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, rješenje o prijemu u službu donosi se za izabranog kandidata iz reda prijavljenih kandidata, a na temelju izvješća o provedenom postupku i rang-liste o rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je u postupku utvrdilo da se na prijavljeni natječaj prijavilo 6 osoba. Povjerenstvo je sukladno ovlastima iz članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdilo da je jedna prijava na natječaj nepravodobna, zatim da jedna prijava ne ispunjava poseban uvjet u pogledu stručne spreme i smjera, dok tri prijave ne udovoljavaju formalnim uvjetima u pogledu stručne spreme, te se sve te osobe, njih pet, ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj o čemu su obaviješteni pisanim putem.

Utvrđeno je da formalne uvjete iz natječaja ispunjava 1 kandidat, i to Ivana Blajić, koja je pozvana na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na pisanom testiranju kandidatkinja Ivana Blajić je od mogućih 20 bodova ostvarila ukupno 14 bodova, odnosno 6 bodova iz općeg dijela i 8 bodova iz posebnog dijela, što je više od 50% od maksimalnog broja bodova iz svakog dijela, čime je ostvarila uvjet da se s kandidatkinjom provede intervju.

Na usmenom intervjuu je kandidatkinji Ivani Blajić dodijeljeno 10 bodova, odnosno maksimalni broj bodova, što znači da je kandidatkinja Ivana Blajić ostvarila ukupno 24 od maksimalnih 30 bodova.

Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo je utvrdilo rezultate pisanog testiranja jedine kandidatkinje koju je zajedno s Izvještajem o provedenom testiranju dostavilo ovlaštenom pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat u skladu s odredbom članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U skladu s prethodno navedenom odlučeno je primiti u službu kandidatkinju Ivanu Blajić koja je ostvarila uvjete prethodne provjere znanja i sposobnosti te je riješeno kao u točci 1. Izreke ovog rješenja.

Točka 2. ovog rješenja temelji se na odredbama članka 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Točka 3. Izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 25. Stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Općinskom načelniku Općine Dugi Rat u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili šalje poštom, a može se i izjaviti kod ovog tijela usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja ne plaća se upravna pristojba.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIK:
Pavao Tomić, struč. spec. admin. publ.

Dostaviti:

  1. Ivana Blajić, Rogač III/8, Duće
  2. Arhiva, ovdje.
  3. Osobni očevidnik, ovdje.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.