Rezultati pisanog testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2181-22-03/1-23-18
Dugi Rat, 30. ožujka 2023.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto Referent-komunalni redara neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, dana 30. ožujka 2023. godine, objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

Na pisano testiranje održano dana 30. ožujka 2023. godine s početkom u 9,00 sati pozvan je i pristupio je 1 kandidat koji je na testiranju ostvarilo sljedeće rezultate:

Kandidat: OPĆI DIO
Maks. broj bodova „10“
POSEBNI DIO
Maks. broj bodova „10“
UKUPNO BODOVA
Maks. broj bodova „20“
Termin usmenog intervjua
MM67962 5 6 11 30.03.2023, u 10:30 sati

Sukladno članku 22. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.

Slijedom navedenog, objavljuje se raspored intervjua kao u gornjoj tablici.

Predsjednica Povjerenstva
Matea Braičić, mag.oec.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.