Prostorni plan

UPU Dugi Rat

Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/16-01/1011 URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 04. studenog 2016.) Načelnik Općine Dugi Rat 16. listopada 2017., donosi

O D L U K U
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat

I.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat (u daljnjem tekstu: PLAN).
Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi plana (Klasa: 021-05/16-01/32, Urbroj: 2155/02-01-16-1 od 20.12.2016.; Službeni glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 12/16).

III.

Nositelj izrade plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.
Odlukom o izradi plana utvrđeno je da je cilj izrade plana daljnje unapređenje uređenja obalnog pojasa središnjeg naselja Općine definiranjem uvjeta gradnje novih građevina na neizgrađenim česticama i uvjeta gradnje zamjenskih građevina na izgrađenim česticama. Planom će se odrediti i uvjeti za daljnje uređenje javnih površina: obalne šetnice, postojećeg parka i drugih zelenih površina, pješačkih staza i drugih površina u javnom korištenju. Planom se neće predviđati zahvati nasipanja obale i izgradnje objekta u moru: lukobrana, pera za zaštitu plaže i slično.

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

 1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po donošenju ove Odluke.
 2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti odluku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

V.

U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

VI.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasilu.

KLASA: 351-03/17-01/04
URBROJ:  2155/02-02/1-17-1
Dugi Rat, 16. listopada 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Dugi Rat .doc
 • Grafički prilozi .pdf

UPU Duće – zapadni dio

Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/17-01/0105 URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 10. studenog 2017.) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 18. prosinca 2017., donosi

O D L U K U
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Duće

I.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Duće (u daljnjem tekstu: PLAN).
Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi plana (Klasa: 350-02/17-01/12, Urbroj: 2155/02-01/1-17-2 od 12.12.2017.; Službeni glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 14/17).

III.

Nositelj izrade plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.
Odlukom o izradi utvrđeno je da Plan obuhvaća obalno područje naselja Duće duljine oko 1.800 m, od granice turističke zone Dalmacija na zapadu do planirane sportske luke Vavlje na istoku. Zapadni dio obuhvata u duljini od oko 750 m zauzimaju isključivo plaže, dijelom uređene i nasipane a dijelom prirodne, nakon kojih slijedi grupa od desetak kuća uz sportsku luku Duće. Istočno od luke Duće nastavlja se plaža duljine oko 250 m uređena u plitkoj uvali nakon koje slijedi djelomično izgrađeno područje na kojemu su uređeni autokampovi. Obalni pojas između državne ceste i mora na dijelovima na kojima nema gradnje širok je samo 15-20 m a na dijelu Duće Luke i kampova ta se širina povećava na oko 70 m. U obuhvatu plana izvedeno je više zahvata uređenja obale izgradnjom pera za zaštitu plaža i nasipavanjem pijeska i šljunka. Na cijelom potezu duljine 1800 m obalna šetnica uređena je samo na potezu duljine 100 m u luci Duće. U preostalom dijelu obala se uglavnom koristi kao plaža s pristupom s državne ceste ili s pristupom iz kampova.
Naselje Duće izrazito je orijentirano na turizam sa značajnim izgrađenim smještajnim kapacitetima. Obalni pojas iznimno je značajan za turističku ponudu te je stoga najvažniji cilj plana njegovo uređenje u kojemu treba osigurati kontinuitet obalne šetnice i omogućiti kvalitetni pješački prilaz do plaža. U obalnom pojasu će se, sukladno prostornim mogućnostima, planirati uređenje javnih zelenih površina, sportskih i dječjih igrališta i drugih javnih sadržaja. Uz javne sadržaje u obalnom će se pojasu, na pogodnim lokacijama planirati i komercijalni, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji koji obogaćuju turističku ponudu, uz određivanje uvjeta gradnje građevina i uređenja površina koji će osigurati postupno podizanje danas prosječne razine uređenosti ovog prostora.

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

 1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po donošenju ove Odluke.
 2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti odluku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

V.

U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske župa-nije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

VI.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasilu.

KLASA: 350-02/17-01/12
URBROJ:  2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 18. prosinca 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Duće – zapadni dio .doc
 • Grafički prilozi .pdf

UPU Bajnice

Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 11/17 – treći pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenom mišljenju Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/17-01/0098 URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 30. listopada 2017.) općinski načelnik općine Dugi Rat dana 18. prosinca 2017., donosi

O D L U K U
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice

I.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Bajnice (u daljnjem tekstu: PLAN).
Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi plana (Klasa: 350-03/16-01/05 Urbroj: 2155/02-01/1-17-2 od 12.12.2017.; Službeni glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 14/17).

III.

Nositelj izrade plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.
Odlukom o izradi utvrđeno je da Plan obuhvaća obalno područje naselja Bajnice sa plažama, obalnom šetnicom i izgrađenim dijelom građevinskog područja. U obuhvatu plana izvedeni su manji zahvata uređenja obale koji nisu povezani u cjeloviti obalni potez te je cilj izrade plana cjelovito uređe-nje obalnog pojasa u kojemu će dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zele-ne površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude Bajnica.

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) i odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

 1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po donošenju ove Odluke.
 2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti odluku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

V.

U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
 2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske župa-nije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

VI.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasilu.

KLASA: 350-03/16-01/05
URBROJ:  2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 18. prosinca 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Bajnice .doc
 • Grafički prilozi .pdf

PPUO Dugi Rat

Pročišćeni grafički prilozi prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .zip

Pročišćeni tekst prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat tekstualni dio .pdf


Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac možete preuzeti ovdje.


Izvješće o javnoj raspravi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat možete preuzeti ovdje.


Klasa: 350-02/16-01/09
Urbroj: 2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o:

IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 22.02.2017. do 01.03.2017.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Kino dvorani u Dugom Ratu 01.03.2017. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 01.03.2017.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat.

Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 01.03.2017. do 15 sati.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

Prijedlog plana za javnu raspravu možete u *.PDF formatu možete preuzeti ovdje.


Klasa: 350-02/16-01/10
Urbroj: 2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac

Javna rasprava trajat će 30 dana, od 22.02.2017. do 23.03.2017.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Kino dvorani u Dugom Ratu 01.03.2017. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 01.03.2017.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat.

Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 23.03.2017. do 15h.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

Prijedlog plana za javnu raspravu možete u *.pdf formatu možete preuzeti ovdje.


Prijedlog prostornog plana Općine Dugi Rat možete pogledati na mrežnim stranicama aax.hr.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.