Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

KLASA: 022-05/21-01/138
URBROJ: 2155/02-02/3-21-2 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

PREDMET: Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini

Evidencijski broj nadmetanja: NVV 21/13

Dugi Rat, studeni 2021.

1. Opći podaci

1.1. NARUČITELJ

Naziv: OPĆINA DUGI RAT
Sjedište: Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat
OIB: 70748151333
Tel./faks: + 385 21 735 291 / +385 21 734 900
Internetska adresa: www.dugirat.hr
Adresa e-pošte: opcina@dugirat.hr
IBAN: HR15 2390 0011 8100 00007

1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

SILVIJA BLIZNAC RADIĆ

Sve obavijesti u vezi s ovim postupkom možete dobiti na: silvija.radic@dugirat.hr

Telefon kontakt: 021/734-900, 735-291

Odgovorna osoba Naručitelja: općinski načelnik mr. Tonči Bauk dipl.ing.

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NVV 21/13

1.4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak jednostavne nabave usluga javnim prikupljanjem ponuda vodi se prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 12/21) i članku 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj: 68/18, 110/18, 32/20).

1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost 187.500,00 kn bez PDV-a

1.6. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ILI NARUDŽBENICA

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja jave rasvjete

1.7. DATUM OBJAVE NA INTERNETSKIM STRANICAMA

26.11.2021.

2. Podaci o predmetu nabave

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je upravljanje i održavanja instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje elemenata javne rasvjete te proširenje postojećih objekata i uređaja javne rasvjete u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

2.2. TROŠKOVNIK 

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u troškovniku.

Troškovnik predmentnih usluga mora biti ispunjen na predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta i to neizbrisivom tintom ili računalom.

Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ponuditelj je obvezan ispuniti troškovnik po svim pozicijama, te isti ovjeriti potpisom i pečatom.

2.3.  MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Područje Općine Dugi Rat.

2.4. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA UGOVORA

Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini.

Ugovor se sklapa na vrijeme od 1 (jedne) godine, počevši od 01.01.2022. godine.

3. Podaci o ponudi

3.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

  • ispunjeni i potpisani obrazac ponudbenog lista od strane ponuditelja (prilog 1);
  • ispunjeni po stavkama i ukupno obrazac troškovnika, ovjeren potpisom i pečatom od strane ponuditelja (prilog 2);
  • izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva,
  • potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana do dana objave poziva,
  • popis zaključenih ugovora istovrsnih ili sličnih predmetu poziva izvršenih u posljednje tri godine,
  • ponudu je potrebno izraditi (uvezati) na način da čini cjelinu te označiti stranice ponude brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica.

3.2. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se dostavlja isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja ili preporučenom pošiljkom:

OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT

s naznakom „ponuda za održavanje javne rasvjete “ kao i naznakom „NE OTVARAJ“.

Na omotnici u gornjem lijevom uglu naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

 3.3. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponude se dostavljaju najkasnije do 06. prosinca 2021. godine (ponedjeljak) do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje stignu poštom ili budu neposredno uručene na općinski protokol do navedenog roka. Ponuda dostavljena nakon isteka roka neće biti uzeta u razmatranje.

3.4. ADRESE ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na web stranici Općine: https://www.dugirat.hr/postupci-jednostavne-nabave/ na kojoj se može preuzeti potrebna dokumentacija.

Istovremeno s objavom poziva na web stranici Općine, poziv se upućuje na adrese slijedećih gospodarskih subjekata:

  1. ENERGO PLAN d.o.o., Alkarska ulica 13, 21240 TRILJ, info@energo-plan.com
  2. Inero d.o.o. Solinska 80, 21000 Split, ante.pasalic@inero.hr
  3. Random d.o.o. Terzićeva 9, 21000 Spit, damir.sipalo@random.hr

Ponude zaprimljene na temelju objave na web stranici općine imaju jednaki status u postupku pregleda i ocjena ponuda kao i ponude zaprimljene na temelju poziva.

3.5. ROK VALJANOSTI PONUDE

Najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda

3.6. KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Najniža cijena uz ispunjenje uvjeta i zahtjeva iz ovog poziva.

4. Odluka o odabiru/poništenju postupka

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima iz ovog Poziva.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu te se objavljuje na web stranici Općine.

S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o povjeravanju obavljanja poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini u skladu s uvjetima određenim u ovom pozivu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave objave obavijesti o odabiru ponude na web stranici.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.


  • Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini .rtf

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.