Poziv na javni uvid

Općina Dugi Rat
Poljička cesta 133, 21 315 Dugi Rat
OIB: 70748151333

Predmet: POZIV NA JAVNI UVID u parcelacijski elaborat (A i B nacrt) za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na dijelu kat.čest. 8849 i 8841/1 k.o. Jesenice, temeljem lokacijske dozvole

Poštovani, pozivamo sve zainteresirane nositelje prava na javni uvid o izradi parcelacijskog elaborata za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja te geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, a sve temeljem lokacijske dozvole za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na dijelu kat.čest. 8849 i 8841/1 k.o. Jesenice:

Klasa: UP/l-350-05/16-01/000009
Urbroj: 2181/1-11-04/03-16-0008
Omiš, 30.11.2016.g.

Parcelacijski elaborat je izrađen za naručitelja Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21 315 Dugi Rat, OIB: 70748151333, od strane Davor Viro Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Kmanski prilaz VII 18, 21 000 Split, OIB: 22632421662, pod brojem predmeta 293/2016 i 293/2016 – B.

Pozivamo na predočenje elaborata od strane ovog geodetskog Ureda sve upisane posjednike, vlasnike i stvarne nositelje prava na k.č.z. 8630/2, 8561/3, 8841/3, 8372, 8367, 8561/2, 8561/2, 8369, 8560, 8559/2, 8375, 8559/1, 8555/1, 8555/4, 8550, 8551, 8376, 8513, 8377 k.o. Jesenice, dana 11.04.2017. g. (utorak), u prostorije Općine Dugi Rat, od 10-11 sati.

U Splitu, 03.04.2017.g.

Prilozi:
Lokacijska dozvola
Kopija katastarskog plana – A
Kopija katastarskog plana – B

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.