Općinski načelnik

Općinski načelnik Općine Dugi Rat

mr. TONČI BAUK, dipl. ing.

Ured Općinskog načelnika

adresa: Poljička cesta 133, HR-21315 Dugi Rat
tel: +385 21 735 291
fax: +385 21 734 900
e-mail: opcina@dugirat.hr


  • Provedbeni program Općine Dugi Rat za razdoblje 2021. – 2025. .docx

 Djelokrug rada Općinskog načelnika

Općinski načelnik:

  • priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
  • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
  • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
  • upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Dugi Rat kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
  • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Dugi Rat čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000 000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
  • obavlja i druge poslove utvrđene statutom. U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000 000 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz točke 5. stavka 1. ovoga članka, donosi Općinsko vijeće.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Općine.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.