Oglasi javne rasprave

KLASA:022-05/16-01/312
URBROJ:2155/02-02/1-17-2
Dugi Rat, 06.02.2017.

Na temelju čl. 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) općinski načelnik dana 06.02.2017. donosi

ODLUKU
o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat na javnu raspravu

Članak 1.

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Članak 2.

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

Članak 3.

U svrhu provedbe javne rasprave Jedinstveni upravni odjel će objaviti Informaciju o javnoj raspravi u Općini Dugi Rat i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. Informacija će sadržavati:

  • Datum početka i datum završetka javne rasprave,
  • Mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,
  • Mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja,
  • Tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne rasprave.

Članak 4.

Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš započeti će dana 27.02.2017. i trajati će do 28.03.2017.
Netehnički sažetak Studije strateške procjene utjecaja na okoliš biti će sa danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www.dugirat.hr.

Članak 5.

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti od 27.02.2017. do 28.03.2017. radnim danom od 09,00 do 15,00 sati na sljedećem mjestu: u prostorima Općine Dugi Rat.

Članak 6.

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš održati će se 01.03.2017. u 12:00 sati u Kino dvorani Dugi Rat.
Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, izrađivača IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i ovlaštenika.

Članak 7.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

  • Upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • Davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • Dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, Dugi Rat te na e-mail adresu: opcina@dugirat.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

Članak 8.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.
Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Studiju strateške procjene možete pogledati ovdje.
Studiju strateške procjene [Netehnički sažetak] možete pogledati ovdje.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.