Oglas za prijem u službu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/18-01/01
URBROJ: 2155/02-04/1-18-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2018.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

OGLAS za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK/-CA,

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka na rad duže odsutne službenice uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (IV. stupanj),
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Služba se zasniva na određeno vrijeme do povratka na rad duže odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseci.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):

a) elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani.

 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz naznaku /natječaj za administrativnog tajnika/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA:
Silvija Bliznac Radić, dipl.iur.

 • OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA [DOC]
 • POJAŠNJENJE UZ PISANO TESTIRANJE [DOC]

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.