Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, broj 33/01, 60101, 129/05, 109107, 125108, l50l1l, 14411, 19/13 i 137115), članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (,,Narodne novine”, brol 73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (,,Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 1 1/09, 7/l0,l0ll0 i 2/13), župan Splitsko-dalmatinske županije 16. listopada 2017., donio je

ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane požarom dana 7. rujna 2017. na području Općina Dugi Rat i Podstrana

Članak 1.

Proglašavam elementarnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je nanio štete na građevinama, opremi, dugogodišnjim nasadima, šumama, stočarstvu, obrtnim sredstvima i ostalim dobrima i troškovima u razdoblju od dana 7. do 9. rujna 2017. pravnim i fizičkim osobama na području:
– naselje Jesenice (predio Krilo i Bajnice) u Općini Dugi Rat,
– naselja Mutogras i Gomja Podstrana u Opdini Podstrana

Članak 2.

Obrađene podatke o šteti sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (,,Narodne novine”, broj 96198) Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda općine i gradova iz članka 1. ove Odluke dužna su dostaviti Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije kao konačnu procjenu štete u roku od 50 dana od dana donosenja odluke o proglašenju elementame nepogode, kao i Izvješće o učinjenoj kontroli odnosno provjeri podataka sukladno Naputku – Kontrola odnosno provjera dostavljenih podataka kod prijave štete od elementarnih nepogoda, Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda KLASA: 422-02/11-01/27; URBROJ: 513-12/11-1 od 21. travnja 2011.

Članak 3.

Obvezuje se Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda općine i gradova iz članka l. ove odluke i Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije da postupe u skladu s dopisom KLASA: 422-02/13-01139; URBROJ: 513-06-02114-8, od 9. siječnja 2014. (Početak rada registra) i KLASA: 422-02/13-01138; URBROJ: 513-06-02/14-9 od 12. ožujka 2014. (Obveza upisa OIB-a u registar šteta) Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i KLASA: 422-02/15-01131; URBROJ: 513-06-02115-1 od 23. veljače 2015. (Produkcija drugih obrazaca u Registru šteta), Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Članak 4.

Svi sudionici u šteti obvezni su provoditi mjere zaštite, utvrđene Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (,,Narodne novine”, broj 73/97 i 174/04) u cilju smanjenja i sanacije štete nastale od elementarne nepogode.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,,Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije”.

KLASA: 361-07/17-01/0041
URBROJ: 218l/1-05-00-03/02-17-0003
Split, 16. listopada 2017.

ŽUPAN
Blaženko Boban

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.