Odluka o produženju roka za proširenje terase

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21), općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 13. svibnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

  1. Omogućava se privremeno proširenje lokacija za postavu ugostiteljskih terasa na površinama javne namjene, uz uvjet postojanja tehničkih mogućnosti, za razdoblje od 16. svibnja 2021. godine do 01. lipnja 2021. godine, isključivo na zahtjev vlasnika/korisnika objekta, koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.
    Sastavni dio zahtjeva je i skica proširenja lokacije za postavu ugostiteljskih terasa.
    Vlasnik/korisnik objekta kojem je odlukom načelnika KLASA: 022-01/21-01/36, URBROJ: 2155/02-02/1-21-1 od 11. ožujka 2021. godine već ranije odobreno proširenje lokacije do 15. svibnja 2021. godine za postavu ugostiteljske terase mora podnijeti novi zahtjev za produženjem danog odobrenja.
  2. Odluku oko mogućnosti privremenog proširenja lokacija za postavu ugostiteljskih terasa iz točke 1. ove odluke donosi općinski načelnik. Privremeno proširenje će se omogućiti samo onim korisnicima/vlasnicima objekata koji nemaju nepodmirenih obveza spram Općine Dugi Rat.
  3. Za privremeno proširenje lokacija za postavu ugostiteljskih terasa iz točke 1. ove Odluke neće se naplaćivati veća površina od ugovorene te se neće sklapati dodatci zaključenim ugovorima o privremenom korištenju površine javne namjene za postavu ugostiteljske terase.
  4. Na privremeno proširenim lokacijama za postavu ugostiteljskih terasa na površinama javne namjene ugostitelj se obvezuje organizirati djelatnost sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-01/21-01/36
URBROJ: 2155/02-02/1-21-2
Dugi Rat, 13. svibnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl.ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.