Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat, donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za korištenje javnih površina

I. Poništava se Javni natječaj za korištenje javnih površina (KLASA: 024-06/22-01/68, URBROJ: 2181-22-2/1-22-1 od 05. rujna 2022.) na kat. čest. zem. 2628/1, k.o. Duće, za postavljanje 2 privremena objekta (kioska), namjene cvjećarnica i to iz razloga što na isti nije pristigla nijedna ponuda.

II. Ova Odluka je konačna te stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-06/22-01/68
URBROJ: 2181-22-2/1-22-4
Dugi Rat, 27. rujna 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

DOSTAVITI:

  1. Jedinstveni upravni odjel – ovdje
  2. Arhiva

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.