Odluka o poništenju javnog oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat dana 16. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
na radno mjesto Savjetnik za društvene djelatnosti, imovinskopravne poslove i javnu nabavu na određeno puno radno vrijeme.

I.

Poništava se Oglas za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto „Savjetnik za društvene djelatnosti, imovinskopravne poslove i javnu nabavu“ na određeno puno radno vrijeme, objavljen 29. rujna 2023. godine na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Razlog za poništenje oglasa je činjenica da jedini prijavitelj na raspisani oglas nije ispunio formalne uvjete iz oglasa, te se stoga ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-stranici Općine Dugi Rat.

KLASA: 112-01/23-01/003
URBROJ: 2181-22-03/1-23-007
Dugi Rat, 16. 10. 2023.

PO OVLAŠTENJU
PROČELNIK:
Pavao Tomić, struč.spec.admin.publ.

DOSTAVITI:

  1. Općina Dugi Rat-oglasna ploča
  2. JUO-ovdje.
  3. Spis predmeta. 

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.