Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat dana 18. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
na radno mjesto Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
na određeno puno radno vrijeme – Vježbenik

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto „Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša“ na određeno puno radno vrijeme – Vježbenik, objavljen 8. studenog 2023. godine u Narodnim novinama-službenom listu Republike Hrvatske.
Razlog za poništenje javnog natječaja je činjenica da je od 3 kandidata koja su pozvana na testiranje pristupio samo jedan kandidat koji nije ostvario dovoljan broj bodova iz svakog dijela provjere znanja kako bi mogla pristupiti usmenom intervjuu.

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-stranici Općine Dugi Rat.

KLASA: 112-02/23-01/007
URBROJ: 2181-22-03/1-23-009
Dugi Rat, 18. prosinca 2023.

PO OVLAŠTENJU
PROČELNIK:
Pavao Tomić, mag.admin.publ.

DOSTAVITI:

Općina Dugi Rat-oglasna ploča
JUO-ovdje.
Spis predmeta.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.