Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat dana 03. siječnja 2023. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
na radno mjesto Referent-komunalni redar na neodređeno puno radno vrijeme.

I.

Poništava se točka 2. javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na neodređeno puno radno vrijeme koja se odnosi za radno mjesto „Referent-komunalni redar“, KLASA: 112-01/22-01/01, URBROJ: 2181-22-03/4-22-1 od 28. studenog 2022. godine koji je objavljen 02. prosinca 2022. godine u Narodnim novinama broj 140/2022 pod brojem oglasa: 7988.

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i službenoj web-stranici Općine Dugi Rat.

KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 2181-22-03/4-22-8
Dugi Rat, 03. siječnja 2023.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIK:
Pavao Tomić, struč. spec. admin. publ.

DOSTAVITI:

  1. Danijela Ćurlin
    Ulica Mrta 16, 21315 Dugi Rat
  2. Općina Dugi Rat-oglasna ploča
  3. JUO-ovdje.
  4. Spis predmeta.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.