Odluka o financiranju troškova kombiniranog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/21-01/114
URBROJ: 2155/02-02/1-21-1
Dugi Rat, 20. rujna 2021. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

O D L U K U

o financiranju troškova kombiniranog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova kombiniranog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj godini 2021/2022. godini.

Članak 2.

Pod kombiniranim prijevozom redovitih učenika i studenata u smislu članka 1. ove Odluke podrazumijeva se korištenje prijevoza autobusom dvaju različitih prijevoznika kojim učenici svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu odnosno fakultet sredstvima redovitog putničkog javnog prijevoza.

Članak 3.

Općina Dugi Rat je ugovorila da će prijevozniku na relaciji Omiš – Split Dalmatinac Bus d.o.o. iz Omiša, Vrisovci 25, za obavljeni prijevoz sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini stoga je istima omogućena kupovina mjesečnih pokaznih karata po povlaštenim cijenama.

Članak 4.

Redovitim učenicima srednjih škola i redovnim studentima kojima je škola odnosno fakultet udaljen više od 2 kilometra od najbliže autobusne iskrcajne/ukrcajne stanice prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o. imaju dodatno, pored kupovine mjesečne pokazne karte po povlaštenoj cijeni, i pravo na financiranje troška mjesečne pokazne javnog prijevoznika Promet d.o.o. za I. zonu (gradsku) u 100% iznosu.

Redovitim učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancira se odnosno financira mjesečna karta odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos (financijski niži iznos).

Isti uvjeti odnosno se i na redovne obvezne sate tjelesnog odgoja ukoliko se odvija na izdvojenoj lokaciji.

Članak 5.

Financiranje troškova prijevoza temeljem članka 4. ove Odluke ostvaruje učenik i student na temelju prava na povrat novčanih sredstava za kupljenu mjesečnu pokaznu kartu odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, ukoliko je to najpovoljniji iznos (financijski niži iznos).

Članak 6.

Povrat novčanih sredstva omogućava se isplatom gotovinskih novčanih sredstava na blagajni Općine Dugi Rat do 15. u mjesecu za prethodni mjesec ponedjeljkom i četvrtkom u vremenskom periodu od 8-11 sati.

Uz zahtjev za povrat učenici i student dužni su priložiti sljedeće dokaze:

  • potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2021/2022. – donosi se samo prvi puta na početku školske (akademske) godine,
  • osobnu iskaznicu na uvid ili uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu škole o da učenik pohađa praktičnu nastavu, vježbe, stručnu praksu, redovni tjelesni odgoj, uz naznaku mjeseca za koji se izdaje potvrda za obavljanje praktične nastave, vježbi, stručnog odgoja, redovni tjelesni odgoj, uz naznaku broja dana obavljanja praktične nastave, vježbi, stručne prakse, tjelesnog odgoja u tom mjesecu – donosi se svaki mjesec
  • presliku kupljene mjesečne pokazne karte/markice I. zone prijevoznika Promet d.o.o. odnosno svih pojedinačnih iskorištenih karata u prethodnom mjesecu ukoliko iste predstavljaju najpovoljniji iznos – donosi se svaki mjesec.

Članak 7.

Učenik odnosno njegov zakonski zastupnik te student dužan je u roku od osam (8) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava (promjena prebivališta, promjena boravišta, promjena mjesta školovanja, prestanak školovanja i sl.) jer u protivnom Općina zadržava pravo potraživati povrat neosnovano isplaćenih novčanih sredstava.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.