Obavijest za podnošenje zahtjeva za koncesijska odobrenja

O B A V I J E S T
o podnošenju zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu

U Službenom glasniku Općine Dugi Rat broj 6/22 objavljen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu (u nastavku: Plan), a koji Plan stupa na snagu dana 27. travnja 2022. godine.

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, po stupanju predmetnog Plana na snagu, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja, sa svim potrebnim prilozima, podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat, elektronskim putem na e-mail opcina@dugirat.hr ili osobno predajom na protokol Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme odnosno putem pošte.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do 26. svibnja 2022. godine.

Obrazac zahtjeva i određenih priloga nalazi se na dnu ovoga teksta i može se preuzeti kao prilog, dok se tiskani obrazac može osobno preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

U skladu s odredbama članka 8. Plana:

 • po nepotpuno dostavljenom zahtjevu neće se dodjeljivati koncesijsko odobrenje, već će se zaključkom od podnositelja zahtjeva zatražiti dopuna u određenom roku. Takvi zahtjevi će se smatrati predanim u trenutku kada se upotpune. Ukoliko podnositelj ne upotpuni zahtjev u roku isti će se odbaciti rješenjem.
 • ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljen zahtjev računajući od dana stupanja na snagu Plana.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja određene su točkom 5. Plana.

Podnositelj je dužan zahtjev vlastoručno potpisati, a kod dostave elektroničkim putem zahtjev može sadržavati i kvalificirani elektronički potpis, i uz popunjeni i potpisani zahtjev obavezno je priložiti dokumentaciju sukladno točci 8. Plana, odnosno:

 • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
 • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
 • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
 • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
 • presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
 • potvrdu upravnog odjela Općine Dugi Rat i komunalnog poduzeća Peovica, o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.
 • izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Dugi Rat za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
 • izjavu ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja


 • Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu .docx
  • Grafički prilozi .pdf

Prilozi:

 • Zahtjev za koncesijsko odobrenje .doc
 • Izjava o davanju suglasnosti za prisilnu ovrhu .docx
 • Izjava o uklanjanju predmeta .docx

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.