Obavijest i upute kandidatima

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 122/15 od 06.11.2015. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Opis poslova radnog mjesta

Viši referent za financije, gospodarstvo i EU fondove obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja sve poslove vezane za komunalnu i grobnu naknadu od utvrđivanja obveze plaćanja istih naknada pravnim i fizičkim osobama, ažurira matičnu bazu podataka, obračunava zaduženje komunalne naknade, vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj i grobnoj naknadi, šalje uplatnice i račune obveznicima plaćanja, vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, isplaćuje troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini), vodi knjigu izlaznih računa i vrši obračun potrošnje goriva službenih vozila prema putnim radnim listama,
 • evidentira zaduženja i naplatu komunalnog doprinosa i izdanih koncesijskih odobrenja,
 • temeljem sklopljenih ugovora zadužuje i šalje račune za zakupninu poslovnih prostora u vlasništvu Općine, kao i za privremeno korištenje javno prometnih površina,
 • obavlja poslove naplate općinskih prihoda i knjiži uplate izvršene putem žiro računa,
 • priprema i obrađuje podatke za ovrhe općinskih prihoda, provodi postupke prisilne naplate sukladno Općem poreznom zakonu i sudjeluje u žalbenim postupcima, sastavlja izvješća o provedenim postupcima ovrhe komunalne naknade i komunalnog doprinosa te općenito o naplati općinskih prihoda,
 • prati natječaje i priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaje/pozive za sufinanciranje nadležnih institucija,
 • prati propise europske unije i sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije vezano uz EU fondove te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja iz 4 područja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 10 točnih odgovora.
Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)
 2. Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)
 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)
 4. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15) i to sljedeći članci: članak 10.-14. + Brošura: Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – Popis mjera s osnovnim informacijama i to: MJERA 6 i MJERA 7 (pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede RH)

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.