Obavijest i upute kandidatima vezano uz javni natječaj – Vježbenik – Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

OBAVIJEST I UPUTE 

KANDIDATIMA VEZANO UZ JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkog staža na radno mjesto Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Javni natječaj je objavljen na oglasnim stranicama lista Narodne novine dana 8. studenog 2023. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje, zatim na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici Općine Dugi Rat:  https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/

Rok za podnošenje prijava istekao je s danom 23. studenog 2023.

Opis poslova radnog mjesta

 • sudjeluje u izradi i realizaciji:
  • planova razvoja komunalne infrastrukture, 
  • razradi načina obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine, 
  • ustroju subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Općine,
  •  povjeravanju komunalnih poslova na temelju koncesije i ugovora, razradi i utvrđivanju cijena komunalnih usluga,
  • utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda na glavni projekt u sustavu e dozvola.
 • donosi rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa i rješenja o naknadi za nezakonito izrađene zgrade u prostoru te provodi upravni postupak.
 • koordinira utvrđivanje i ažuriranje podataka u evidencijama obveznika plaćanja komunalne naknade, poreza na reklame i sl.
 • obavlja poslove pripreme i provedbe plana upravljanja pomorskim dobrom te izdavanja  koncesijskih odobrenja i koncesija na pomorskom dobru.
 • priprema plan te provodi analize i kontrole vezano za uređenje prometa,
 • te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika JUO.

Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.), plaću službenika, odnosno namještenika, u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

U skladu s člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Koeficijent složenosti predmetnog radnog mjesta iznosi 1,97.

Osnovica za izračun plaće iznosi 645,25 € bruto.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
O vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni putem Web stranice Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela. Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova odnosno kandidat sveukupno može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz općeg dijela i 5 bodova iz posebnog dijela.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje 

OPĆI DIO

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20);
  • I. Opće odredbe
  • III. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
  • V. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

2. Izvršno tijelo

 • VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • VIII. Imovina i financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09 i 110/21);
  • DRUGI DIO POKRETANJE I VOĐENJE POSTUPKA

Glava II. Postupak rješavanja upravne stvari

Glava V. Rokovi

 • ČETVRTI DIO PRAVNI LIJEKOVI

Glava I. Žalba

Glava III. Rokovi

 • Statut Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 05/21).

POSEBNI DIO

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22);
 • DIO DRUGI – KOMUNALNE DJELATNOSTI

Poglavlje I. – Vrste komunalnih djelatnosti

Poglavlje II. – Obavljanje komunalnih djelatnosti

Poglavlje III. – Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti

Odjeljak 3.

 • DIO TREĆI – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Poglavlje III. Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture

Odjeljak 1.

 • Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 18/18).

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/007
URBROJ: 2181-22-3/4-23-004
Dugi Rat, 27. studenog 2023.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.