Obavijest i upute kandidatima vezano uz javni natječaj – Pomoćni radnik

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANO UZ JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu namještenika na radno mjesto
Pomoćni radnik na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Javni natječaj je objavljen na oglasnim stranicama lista Narodne novine dana 8. studenog 2023. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje, zatim na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici Općine Dugi Rat:  https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/

Rok za podnošenje prijava istekao je s danom 23. studenog 2023.

Opis poslova radnog mjesta

 • obavlja poslove čišćenja javnih površina, parkova i javnih prostora,
 • obavlja poslove održavanja zelenih površina na grobljima,
 • obavlja čišćenje uredskih prostora u zgradi Općine,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja poslova namještenika.

Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.), plaću službenika, odnosno namještenika, u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti predmetnog radnog mjesta iznosi 1,32.

Osnovica za izračun plaće iznosi 645,25 € bruto (4.861,65 kn).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
O vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni putem Web stranice Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja. 

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. 

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja po objavljenom oglasu utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (N.N., broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19 i 144/20).
 • I. Opće odredbe
 • V. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 1. Statut Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 05/21).
 • I. Opće odredbe
 • II. Službena obilježja Općine
 • V. Samoupravni djelokrug
 • VII. Tijela Općine Dugi Rat

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-01/23-01/008
URBROJ: 2181-22-3/1-23-003
Dugi Rat, 27. studenog 2023

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.