OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANIH UZ NATJEČAJ za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat na neodređeno vrijeme

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANIH UZ NATJEČAJ
za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat 

na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama RH br. 158/2023, od 29.12.2023. g., na službenim stranicama Općine Dugi Rat Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine. Rok za podnošenje prijava istekao je s danom 8. siječnja 2024. godine.

Opis poslova radnog mjesta

 • rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom (dalje: JUO) u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • organizira i koordinira rad unutar JUO te brine o izvršavanju i obavljanju poslova službenika i namještenika,
 • provodi neposredan nadzor nad radom službenika te daje upute za rad službenika
 • u suradnji s Voditeljem poslova namještenika organizira rad vlastitog pogona i sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada namještenika,
 • izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz nadležnosti JUO-a, općinskog vijeća i općinskog načelnika i osigurava njihovu provedbu, 
 • potpisuje sve upravne akte Jedinstvenog upravnog odjela,
 • prima stranke u svezi predmeta iz rada Jedinstvenog upravnog odjela, kao i stranke s  kojima je sprijećen razgovor obaviti Načelnik,
 • supotpisuje sve odluke, ugovore i druge pravne akte prije nego iste potpiše Načelnik,
 • izrađuje odnosno osigurava izradu prijedloga godišnjih, kratkoročnih i dugoročnih planova u djelatnostima koje su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja poslove u svezi pripreme sjednica i akata općinskog vijeća u suradnji s načelnikom i predsjednikom općinskog vijeća, sudjeluje na sjednicama u savjetodavnom svojstvu, te izrađuje odluke i zaključke sa istih sjednica,  koordinira rad radnih tijela općinskog vijeća, u suradnji s predsjednikom općinskog vijeća upućuje opće akte Općinskog vijeća na nadzor zakonitosti akata,
 • brine o izradi „Službenog glasnika“ – službenog glasila Općine Dugi Rat,
 • vodi brigu o cjelokupnoj imovini Općine Dugi Rat, 
 • sudjeluje u pripremi nacrta proračuna i njegovih izmjena,
 • poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu službenika i namještenika te izvršavanja poslova u skladu s zakonskim propisima i općim aktima te brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,
 • brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad te provodi mjere zaštite na radu,
 • ocjenjuje službenike i namještenike JUO-a te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti,
 • surađuje s tijelima Splitsko-dalmatinske županije, nadležnim ministarstvima, središnjim tijelima  državne uprave i drugim pravnim osobama u stvarima iz djelokruga JUO te prati propise iz nadležnosti JUO-a,
 • obavlja poslove izrade, donošenja i provođenja dokumenata iz područja službeničkih odnosa,
 • brine o prostornom planiranju i provođenju potrebitih radnji u postupku donošenja prostornih planova, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima kao i one koje mu povjeri Općinski načelnik.

Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 i 10/23), plaću službenika, odnosno namještenika, u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti predmetnog radnog mjesta iznosi 2,49.

Osnovica za izračun plaće iznosi 645,25 € bruto (4.861,65 kn).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
O vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni putem Web stranice Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja. Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za  provjeru znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno 5 bodova.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20);
  • I. Opće odredbe
  • III. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
  • V. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

2. Izvršno tijelo

 • VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • VIII. Imovina i financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 112/19).
  • III. PRIJAM U SLUŽBU
  • V. ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI
 1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23);
  • I. TEMELJNE ODREDBE
  • II. RASPODJELA POREZA NA DOHODAK
 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17).
  • DIO ŠESTI  –  PRAVO GRAĐENJA
  • DIO SEDMI  –  ZALOŽNO PRAVO
   Glava 1.
   Glava 2.
 1. Statut Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 05/21).
 1. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 5/10, 10/14 i 14/14-pročišćeni tekst).
 1. Pravilnik o radu („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 10/16 i 1/21).

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/010
URBROJ: 2181-22-3-24-001
Dugi Rat, 12. siječnja 2024.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.