Obavijest i upute kandidatima, savjetnik za društvene djelatnosti, imovinskopravne poslove i javnu nabavu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANO UZ NATJEČAJ
za prijam u službu službenika na radno mjesto
Savjetnik za društvene djelatnosti, imovinskopravne poslove i javnu nabavu na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama RH br. 36/2023, od 29.03.2023. g., na službenim stranicama Općine Dugi Rat Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine. Rok za podnošenje prijava istekao je s danom 13. travnja 2023. godine.

Opis poslova radnog mjesta

 • prati propise u svezi javne nabave, sudjeluje u pripremi i izrađuje Plan nabave, evidencije, izvješća i ostale dokumente potrebne za zakonito i pravilno provođenje postupaka nabave,
 • provodi postupak javne i jednostavne nabave u smislu Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i izrađuje ugovore sa odabranim ponuditeljima,
 • koordinira i prati pravne poslove s ovlaštenim punomoćnikom Općine Dugi Rat vezano za sudske postupke,
 • vodi imovinskopravne postupke pokrenute na zahtjev stranaka i postupke koje za svoje potrebe pokrene Općina Dugi Rat,
 • sudjeluje u provedbi postupaka prisilne naplate općinskih prihoda te postupa po žalbama u predmetima ovrhe,
 • vodi upravni postupak i rješava o složenijim upravnim stvarima iz nadležnosti JUO,
 • priprema ugovor i druge akte u svezi zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dugi Rat i privremenog korištenja javnih površina,
 • vodi postupke za obavljanje komunalnih djelatnosti u suradnji s pročelnikom,
 • prati zakone i propise iz oblasti kulture, školstva i socijalne skrbi,
 • priprema postupak dodjele nagrada učenicima i studentima,
 • sudjeluje u izradi kriterija, mjerila i ugovaranja programa i projekata koje provode udruge te izrađuje javne pozive za financiranje programa javnih potreba,
 • priprema izradu akata općinskog vijeća i općinskog načelnika iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i vatrogastva te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika JUO,
 • te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika JUO.

Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.), plaću službenika, odnosno namještenika, u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti predmetnog radnog mjesta iznosi 2,30.

Osnovica za izračun plaće iznosi 645,25 € bruto (4.861,65 kn).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
O vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni putem Web stranice Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja iz 5 područja i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela. Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova odnosno kandidat sveukupno može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz općeg dijela i 5 bodova iz posebnog dijela.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

OPĆI DIO

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20);
  • I. Opće odredbe
  • III. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
  • V. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave
  • VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • VII. Mjesna samouprava
  • VIII. Imovina i financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09 i 110/21);
  • PRVI DIO TEMELJNE ODREDBE
   • Glava II. Nadležnost
  • DRUGI DIO POKRETANJE I VOĐENJE POSTUPKA
   • Glava II. Postupak rješavanja upravne stvari
   • Glava IV. Radnje u postupku
  • TREĆI DIO RJEŠAVANJE UPRAVNE STVARI
  • ČETVRTI DIO PRAVNI LIJEKOVI
   • Glava I. Žalba
   • Glava III. Obnova postupka
   • Glava V. Poništavanje i ukidanje rješenja
  • ŠESTI DIO UPRAVNI UGOVOR
 1. Statut Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“– službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 05/21).

POSEBNI DIO

 1. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22):
  • DIO PRVI OPĆI DIO
   • Glava II. Sudionici obveznih odnosa
   • Glava III. nastanak obveza
   • Glava VII. Prestanak obveza
    • Odjeljak 4. Zastara
  • DIO DRUGI POSEBNI DIO
   • Glava VII. Ugovorni obvezni odnosi
    • Odjeljak 1. Opće odredbe
     • Odsjek 1. Sklapanje ugovora
     • Odsjek 4. Nevaljanost ugovora
 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj. 120/16 i 114/22)
  • DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE
   • Glava II. Izuzeća
   • Glava III. Opća pravila
    • Poglavlje 5. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
    • Poglavlje 6. Elektronički oglasnik javne nabave RH
    • Poglavlje 8. Sukob interesa
 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 11/22);
 2. Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/08 i 4/22);
 3. Odluka o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 2/17).

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/004
URBROJ: 2181-22-3/1-23-007
Dugi Rat, 27. travnja 2023.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.