Obavijest i upute kandidatima, referent za blagajničke poslove i udruge

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANIH UZ NATJEČAJ
za prijam u službu službenika na radno mjesto
Referent za blagajničke poslove i udruge na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama RH br. 27/2023, od 08.03.2023. g., na službenim stranicama Općine Dugi Rat Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine. Rok za podnošenje prijava istekao je s danom 16. ožujka 2023. godine.

Opis poslova radnog mjesta

 • vodi evidenciju o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava kojima se financiraju programi javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture i sporta,
 • vodi evidenciju, prati status i vodi brigu o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava stipendistima,
 • vodi evidenciju i prati status o pravovremenom isplaćivanju sredstava roditeljima novorođene djece,
 • surađuje s ustanovama iz područja predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, kulture i sporta,
 • prikuplja i dostavlja podatke o udrugama savjetniku za proračun i financije,
 • sudjeluje u radu komisije za dodjelu proračunskih sredstava udrugama,
 • vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, isplaćuje troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini),
 • vodi knjigu izlaznih računa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika JUO.

Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.), plaću službenika, odnosno namještenika, u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti predmetnog radnog mjesta iznosi 1,76.

Osnovica za izračun plaće iznosi 645,25 € bruto (4.861,65 kn).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
O vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni putem Web stranice Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja iz 5 područja.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 10 točnih odgovora.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

OPĆI DIO

 1. Zakon o udrugama (N.N., broj: 74/14, 70/17 i 98/19),
  • Načela djelovanja
  • Registracija udruge
  • Imovina i financiranje
  • Statusne promjene
  • Nadzor
 1. Zakon o ustanovama (N.N., broj: 76/93, 29/97, 47/99, 38/08 i 127/19).
  • Opće odredbe
  • Osnivanje ustanove
  • Ustrojstvo tijela ustanove
  • Opći akti ustanove

POSEBNI DIO

 1. Statut Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21),
 2. Procedura blagajničkog poslovanja („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 19/22),
 3. Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 19/21).

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2181-22-3/4-23-4
Dugi Rat, 21. ožujka 2023.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.