Obavijest o dopuni zahtjeva za koncesijska odobrenja

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,

P O Z I V A

sve podnositelje zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru područja općine Dugi Rat za 2018. godinu, kako one koji su podnijeli nepotpun zahtjev tako i one koji još nisu podnijeli zahtjev, da su obavezni ovom tijelu, pored popunjenog zahtjeva, dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

  • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
  • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
  • presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  • potvrdu upravnog odjela Općine Dugi Rat i komunalnog poduzeća Peovica d.o.o. o nepostojanju dugovanja.
  • izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Dugi Rat za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
  • izjavu ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih.

Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja, dok će se nepotpuni zahtjevi odbaciti.

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.