O proračunu

ŠTO JE OPĆINSKI PRORAČUN?

Općinski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Općine. Općinski proračun odobrava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općina u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Općine Dugi Rat sadrži opći i posebni dio.

Opći dio proračuna sadrži:

  • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima
  • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
  • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira glavne programe, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, rashode  po funkcijskoj klasifikaciji, te prihode i primitke, rashode i izdatke po izvorima financiranja.

ZAKONSKI PROPISI

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

  • Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08., NN 25/12., 147/14, 100/15 i 115/16)
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 87/08. i 136/12.)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 87/08. i 136/12.)
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status