O proračunu

ŠTO JE OPĆINSKI PRORAČUN?

Općinski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Općine. Općinski proračun odobrava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općina u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Općine Dugi Rat sadrži opći i posebni dio.

Opći dio proračuna sadrži:

  • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima
  • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
  • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira glavne programe, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, rashode  po funkcijskoj klasifikaciji, te prihode i primitke, rashode i izdatke po izvorima financiranja.

ZAKONSKI PROPISI

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

  • Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08., NN 25/12., 147/14, 100/15 i 115/16)
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 87/08. i 136/12.)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 87/08. i 136/12.)
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.