Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 4. stavak 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 2/2017), općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim nadmetanjem (licitacijom)

 • poslovni prostor u Dugom Ratu, Jadranska 16, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane), ukupne površine 238,66m2 (od čega 120,60m2 zatvorenog prostora, 24,10m2 podruma te 93,96m2 terase).
 • trajanje zakupa: 5 godina.
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 5.750,40 kn.

Rok za podnošenje prijava za sudjelovanje: 25. travnja 2017. godine do 12 sati.
Cjelovit tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Općine i na oglasnoj ploči u zgradi općinske uprave, Poljička cesta 133, Dugi Rat.

Cjeloviti tekst natječaja pročitajte ovdje.


Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/17-01/54
URBROJ: 2155/02-02/1-17-01
Dugi Rat, 21. ožujka 2017.

Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje

POZIV
za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2017. GODINE“

I

U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2017. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta.

II

Pravo na podnošenje prijava na ovaj poziv imaju udruge registrirane za organizaciju kulturnih manifestacija, kao i udruge registrirane za djelatnosti koje omogućavaju organizaciju priredbi iz programa „16. Dugoratskog ljeta“.

Iznimka od navedenog je da mogućnost podnošenja prijave za organizaciju manifestacije pod točkom III/3.) imaju i pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

III

Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa „Dugoratskog ljeta“ u cjelini ili za pojedine priredbe.

Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su:

 1. “13. Festival poljičkog soparnika“ (vrijeme održavanja 29. srpnja, subota)
 2. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (vrijeme održavanja 04. kolovoza, petak)
 3. Dječji festival „Glas Poljica“ (vrijeme održavanja 26. kolovoza, subota)

IV

U slučaju dostavljanja ponude za pojedinu priredbu prihvatiti će se najviše dva programa po udruzi.

V

Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu:
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK
21315 DUGI RAT, Poljička cesta 133
ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat.

Uz obvezni detaljno razrađeni program, predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan ili specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa, dijela programa ili pojedinačne priredbe.

Općina Dugi Rat može zatražiti da podnositelj prijave predstavnicima Općine osobno prezentira i pojasni planirani tijek manifestacije za koju je podnio prijavu, prije nego Općina donese Odluku o prihvaćanju prijave.

Prijave se dostavljaju zaključno sa danom 28. travnja 2017. godine.

Ovaj poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.


Javni natječaj

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst , 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni glasnik“ – službeno glasilo općine Dugi Rat broj: 2/17) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat

Naručitelj: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, OIB: 70748151333.

Predmet: obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat na temelju pisanog ugovora u trajanju od jedne (1) godine.

Rok za dostavu ponuda: najkasnije do 05. travnja 2017. godine do 12:00 sati na protokol Općine bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja – Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom: „Ne otvaraj“.

Natječajna dokumentacija: popis dokumentacije kao i cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Općine Dugi Rat – www.dugirat.hr.

Ostale obavijesti:

 • Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja dana
  05.travnja 2017. u 12:15 sati u prostorijama Općinske vijećnice, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat.
 • Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.
 • Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

Općinski načelnik

PRILOG:
Javni natječaj – cjeloviti tekst natječaja
Natječajna dokumentacija
Troškovnik


Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Komisija za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/17-01/01
URBROJ: 2155/02-02-17-01
Dugi Rat, 19. siječnja 2017.

Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/06 – pročišćeni tekst), Komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje

P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu.

Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu.
Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:

 1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
 2. nagrada Općine Dugi Rat:
  a/ nagrada za životno djelo,
  b/ godišnja nagrada:
  – osobna nagrada,
  – skupna nagrada,
 3. plaketa «Grb Općine Dugi Rat».

Počasnim građaninom Općine Dugi Rat mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i građani drugih država koji su posebno zaslužni za promicanje položaja i ugleda Općine Dugi Rat, demokratske tekovine, za nacionalno oslobođenje svojih naroda te za mir i napredak u svijetu.
Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, Komisija uz svoj prijedlog Općinskom vijeću dostavit će i mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

Nagrada Općine Dugi Rat dodjeljuje se kao:

 • nagrada za životno djelo,
 • godišnja nagrada i to:
  a/ osobna nagrada,
  b/ skupna nagrada.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. (u daljnjem tekstu: kandidati) za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini, u jednom ili više područja gospodarskog ili društvenog života u prethodnoj godini.
Svake godine mogu se dodijeliti najviše: jedna nagrada za životno djelo, tri osobne nagrade i dvije skupne nagrade.
Plaketa Općine Dugi Rat je odličje u znak priznanja koje se dodjeljuje za rad i djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dugi Rat u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama iz članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat, te gradovima i općinama, a može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima, ustanovama, organizacijama i udrugama.
Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga i životopis kandidata, te suglasnost u pismenom obliku predloženog kandidata. Podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i pismenu izjavu supredlagatelja kojom se podupire njegov prijedlog i koji udovoljava odredbama iz članka 16. uvodno cit. Odluke. Podnositelj prijedloga je dužan točno naznačiti i temeljito opisati djelo, uradak, postignuće i sl., koje je kandidat u protekloj godini izradio odnosno postigao i zbog kojeg se kandidira za nagradu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:
Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom «za javna priznanja Općine», do zaključno 20. veljače 2017. godine.

Komisija za dodjelu javnih priznanja


Natječaj

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2015./2016. možete pogledati ovdje.


Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat u skladu s člankom 15. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09-II. pročišćeni tekst i 3/13) i Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-05/16-01/254, URBROJ: 2155/02-02-16-01 od 25. listopada 2016. godine, raspisuje

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat

VRSTA NATJEČAJA Otvoreni arhitektonsko-urbanistički.
ROK Krajnji rok za prijavu na natječaj je 14. studenoga 2016. godine.
PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat.

Općina Dugi Rat raspisuje i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, anonimni, NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat.
Područje obuhvata su slijedeće katastarske čestice: 2247, 2258/1, 2258/2, 2258/3, 2258/4, 2260, 2344/1, 3893/1, 2374, 2377, 2257, 2262/2 i 2261, sve k.o. Duće.

INVESTITOR (sa statusom: raspisivača, organizatora i provoditelja): OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, OIB: 70748151333, koju zastupa načelnik, Jerko Roglić, dipl.ing.

Osobe Investitora zadužene za kontakt:

 1. Slavica Demikeli, dipl.iur.
  e-mail : slavica.demikeli@dugirat.hr
  Telefon: 021/734-900
 2. Pavao Tomić, bacc.admin.publ.
  e-mail : pavao.tomic@dugirat.hr
  Telefon: 021/734-900

PRAVO SUDJELOVANJA sukladno članku 15. Pravilnika imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU Investitor će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-i.

ROKOVI
Početak natječaja je dan objave obavijesti u dnevnom listu i na oglasnoj ploči Investitora.
Rok za predaju natječajnih radova je 14. studenog 2016. g. do 10:00 sati na protokol Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, bez obzira na način dostave.
Po završetku ovog postupka Investitor će o odluci Ocjenjivačkog suda na primjeren način obavijestiti sve natjecatelje.

OBJAVA
Obavijest o natječaju objavit će se u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči Investitora, dok će se cjelokupni tekst natječaja objaviti na Internet stranici Investitora: www.dugirat.hr.
Kompletna natječajna dokumentacija (Uvjeti natječaja, Projektni zadatak i tekstualne i grafičke podloge) može se preuzeti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati, bez naknade po zahtjevu upućenom na kontakt mail investitora (pavao.tomic@dugirat.hr).
Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Broj nagrada Neto iznos
I. nagrada 1 15.000,00 kn
II. nagrada 1 7.000,00 kn
III. nagrada 1 5.000,00 kn

Ukoliko do određenog roka prispije manje od tri (3) rada odlukom Ocjenjivačkog suda nagradni fond se može smanjiti ili preraspodijeliti.

OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik:

 1. Marija Vojnović, dipl. ing. arh.

Članovi:

 1. Jerko Roglić, dipl. ing.
 2. mr.sc. Rade Gusić, dipl. ing. građ.
 3. Drago Klarić, mag. ing. aedif.
 4. Nikola Božić, ing. prom.

Tehnička komisija:

 1. Ivanka Voloder, dipl.oec., predstavnica Investitora,
 2. Slavica Demikeli, dipl. iur., predstavnica Investitora,
 3. Pavao Tomić, bacc.admin.publ., predstavnik Investitora.

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu Pravilnika), ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.
Natječaj se provodi isključivo za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat.
Autor odabranog odnosno nagrađenog rješenja po isplati nagrade gubi pravo na autorski rad, dok Investitor zadržava pravo provesti odgovarajući postupak nadmetanja za izradu projektno-tehničke dokumentacije koristeći odabrano arhitektonsko-urbanističko rješenje.
Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata što iznosi 27.000,00 kn.

KLASA: 022-05/16-01/254
URBROJ: 2155/02-04-16-01
Dugi Rat, 27. listopada 2016.

ZA NARUČITELJA:
Jedinstveni upravni odjel


Javni poziv

Javni poziv tekst
Strategija razvoja Općine Dugi Rat


Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 610-01/16-01/01
URBROJ: 2155/02-04-16-1
Dugi Rat, 08. rujna 2016.

Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2017. godinu

I.

U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2017. godinu, uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2016. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Dugi Rat.
Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2017. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području.

II.

U PODRUČJU KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi,
 • izdavanje časopisa i listova u kulturi,
 • organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
 • održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije u području glazbene, kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, te kazališni programi,
 • programi međunarodne kulturne suradnje,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • programi zaštite i očuvanja putem istraživanja, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture i drugih kulturnih dobara od interesa za Općinu Dugi Rat,
 • akcije i manifestacije u svezi zaštite prirodne baštine i kulture življenja s prirodom na području Općine Dugi Rat

III.

U PODRUČJU SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje sportskih udruga,
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

IV.

U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi,
 • potpore djeci i mladima,
 • briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

V.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.
Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.
Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2015. godinu.

VI.

Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na web stranicama Općine www.dugirat.hr ili u prostorijama Općine Dugi Rat.

VIII.

Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

IX.

Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim pozivom dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa danom 10. listopada 2016. godine na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 DUGI RAT
s naznakom „PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2017.G.“

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Dugi Rat za 2017. godinu.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.


Poziv za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA” 2016. godine

Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje POZIV za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2016. GODINE“ I U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2016. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta … opširnije!


Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2014./2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju čl. 6. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata Općine Dugi Rat, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2014./2015.

Uvjeti natječaja:
Pravo na dodjelu potpore imaju:

 1. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina,
 2. studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju manje od 26 godina,
 3. osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog studija imaju pravo na potporu kao osobe iz toč. 1., s tim da ne mogu imati više od navršene 21 godine života. Visina iznosa potpore koja im se dodjeljuje izjednačena je s visinom potpore koja se dodjeljuje učenicima.

Osoba iz toč. 1. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske,
 2. da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja za potpore,
 3. da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne školske godine najmanje 4,60.

Osoba iz toč. 2. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske,
 2. da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja za potpore,
 3. da nije ponavljala niti jednu godinu tog studija (smatrati će se da je student ponavljao godinu studija ukoliko tijekom određene akademske godine studijskog programa nije upisao najmanje 42 ECTS boda), te ako nije parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija (student je upisao najmanje 42 ECTS boda do 50 ECTS bodova),
 4. da je u prethodnoj akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 ECTS bodova,
 5. da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne akademske godine najmanje 4,20,
 6. da je kao redoviti student upisan na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj.

Potrebne isprave:
U privitku pisanog zahtjeva, uz osobno ime i prezime i adresu stanovanja, potrebno je priložiti:

Učenici

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice,
  • potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,
 2. potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu,
 3. svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdanu od nadležne srednjoškolske obrazovne institucije,
 4. potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine).

Studenti

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice,
 2. potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,
 3. potvrdu o upisu u tekuću godinu studija i statusu redovitog studenta,
 4. prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena akademske godine za koju se potpora dobiva, uz konstataciju da je u akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 ECTS bodova, izdan od nadležne visokoškolske obrazovne institucije,
 5. potvrdu nadležne visokoškolske obrazovne institucije da student nije ponavljao ili parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija.

Osobe iz toč. 3.

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice,
 2. potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,
 3. svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdanu od nadležne srednjoškolske obrazovne institucije,
 4. potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine).
  • potvrdu o upisu na prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog    diplomskog studija.

Zahtjevi s traženim ispravama dostavljaju se općinskom načelniku Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, poštom preporučeno, a mogu se i osobno predati na protokol općinske uprave, s naznakom „zahtjev za učeničku/studentsku potporu“, u roku od 15 dana od dana objave natječaja (na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr).
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.
O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

KLASA: 121-13/15-01/01
URBROJ: 2155/02-02-15-1
Dugi Rat, 04. studenog 2015.


Poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT          
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 610-01/15-01/01
URBROJ: 2155/02-04-15-1
Dugi Rat, 15. rujna 2015.

Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 88/01 i 11/02) i Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,  objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu

I.

U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu, uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2015. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Dugi Rat.
Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2016. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području.

II.

U PODRUČJU KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi,
 • izdavanje časopisa i listova u kulturi,
 • organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
 • održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije u području glazbene, kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, te kazališni programi,
 • programi međunarodne kulturne suradnje,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • programi zaštite i očuvanja putem istraživanja, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture i drugih kulturnih dobara od interesa za Općinu Dugi Rat,
 • akcije i manifestacije u svezi zaštite prirodne baštine i kulture življenja s prirodom na području Općine Dugi Rat

III.

U PODRUČJU SPORTAprijaviti se mogu sljedeći programi:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje sportskih udruga,
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

IV.

U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:

 • redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi,
 • potpore djeci i mladima,
 • briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

V.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.
Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.
Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2014. godinu.

VI.

Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na web stranicama Općine www.dugirat.hr ili u prostorijama Općine Dugi Rat.

VIII.

Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

IX.

Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim pozivom dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa danom 16. listopada 2015. godine na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 DUGI RAT
s naznakom „PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2016.G.“

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Dugi Rat za 2016. godinu.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.


Javni poziv za autotaxi prijevoz

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat (”Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – pročišćeni tekst, i 3/13), članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (”Narodne novine” broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10) i članka 5. Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Dugi Rat (”Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat , broj 3/15), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI  POZIV
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola
za auto taksi prijevoz na području općine Dugi Rat

I.

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza na području općine Dugi Rat.

II.

Na Javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu: auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu na području općine Dugi Rat i prebivalištem/sjedištem na području općine Dugi Rat.

III.

Općina Dugi Rat izdaje ukupno 1 dozvola, i to:

 • 1 dozvole za vozila s najmanje 4 vrata i najviše 8+1 sjedala.
  Vrijeme za koje se izdaje dozvola:
 • na rok od 5 godina od trenutka izdavanja dozvole.
  Iznos naknade za izdavanje dozvola:
 • 4.500,00 kn, uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Dugi Rat.

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola: Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133.

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, izvornik ili ovjereni preslika obrtnice za fizičke osobe – obrtnike (ne smije biti stariji od 6 mjeseci), preslika izvatka iz sudskog registra za pravne osobe (ne smije biti stariji od 6 mjeseci),
 • potvrdu da prijevoznik nema dugovanja prema Općini Dugi Rat,
 • licenciju za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • presliku prometne dozvole za vozilo auto taksi prijevoza,
 • cjenik usluge auto taksi prijevoza,
 • izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,

V.

Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. članka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza.
Ukoliko nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka broj podnesenih zahtjeva bude premašivao broj dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici koji ispunjavaju uvjet iz stavka 3. članka 6, Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza.

VI.

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • da ima pogonski motor najmanje zapremine 1.300 cm³ i najmanje snage 40 Kw,
 • da ima najmanje 4 vrata,
 • da ima najviše 8+1 sjedala (uključujući sjedalo vozača),
 • da ima ugrađen ispravan, baždaren i plombiran taksimetar,
 • da ima propisan i ispravan protupožarni aparat,
 • da ima ugrađen ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,
 • da ima prtljažnik s najmanje 300 litara obujma,
 • da ima propisnu „TAXI“ oznaku.

VII.

Naziv i adresa kojem se zahtjev podnosi:
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 Dugi Rat
s naznakom „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza”.

VIII.

Donošenje Odluke o dodjeli dozvola obavljanja auto taksi prijevoza:
Pojedinačne Zaključke o dodjeli dozvola auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

IX.

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o obavljanju auto taksi prijevoza na području općine Dugi Rat  (”Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat. broj 3/15 ) neće se razmatrati.

X.

Vozač auto taksi vozila koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području općine Dugi Rat, dužan je položiti ispit u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva.

XI.

Ovaj Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objave u lokalnom tisku i na općinskoj web stranici (www.dugirat.hr).

XII.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Radnim danom na brojeve telefona: 021/734-900 i 021/735-291 od 8 do 15 sati, i na Web stranici Općine Dugi Rat, www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.


Javni natječaj za dimnjačarske poslove

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 25/08), članka 11. stavka  3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97,  128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 13/14), Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

I

Predmet natječaja je odabir najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dugi Rat.

II

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz toč. I ovog Natječaja na podnošenje ponude.

III

Koncesija iz toč. I ovog Natječaja daje se za vremensko razdoblje od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

IV

Rok za predaju ponuda je 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat, dugirat.hr, kao i u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ kao obavijest.

V

Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA DUGI RAT, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, uz naznaku: »Ponuda za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova«, naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja.

VI

Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljavati ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:
a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, kojom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
b) izjava da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika.
Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne smije biti starija od 30 dana do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat.
– Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.
c) potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
d) BON>2/SOL>2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci dulje od 3 dana.
e) izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih.
f) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovora strana (referentna lista obavljenih poslova).
g) cjenik dimnjačarskih usluga koji nudi ponuditelj, na obrascu davatelja koncesije koji je sastavni dio dokumentacije

VII

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od sljedećih kriterija:
a) kvaliteta usluge (niža cijena pružanja usluga – cjenik, broj ugovora o pružanja istovrsnih ili sličnih usluga prema referentnoj listi)
b) sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije (broj zaposlenih, plan razvoja djelatnosti ponuditelja za razdoblje trajanja koncesije).

VIII

Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu do 1.000,00 kuna, javnobilježnički ovjerenu

IX

Žalba na ovaj Natječaj se izjavljuje Općinskom načelniku Općine Dugi Rat , a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:

 • objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave
 • primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude
 • isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Općinskom načelniku.

X

Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133., radnim danom od 7 do 15 sati ili zatražiti u pisanom obliku na navedenu poštansku adresu.
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.