Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

na temelju čl. 6. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata Općine Dugi Rat, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2018./2019.

Uvjeti natječaja:

Pravo na dodjelu potpore imaju:

 1. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina,
 2. studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju manje od 26 godina,
 3. osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog studija imaju pravo na potporu kao osobe iz toč. 1., s tim da ne mogu imati više od navršene 21 godine života. Visina iznosa potpore koja im se dodjeljuje izjednačena je s visinom potpore koja se dodjeljuje učenicima.

Osoba iz toč. 1. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja za potpore,
 • da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne školske godine najmanje 4,60.

Osoba iz toč. 2. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja za potpore,
 • da nije ponavljala niti jednu godinu tog studija (smatrati će se da je student ponavljao godinu studija ukoliko tijekom određene akademske godine studijskog programa nije upisao najmanje 42 ECTS boda), te ako nije parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija (student je upisao najmanje 42 ECTS boda do 50 ECTS bodova),
 • da je u prethodnoj akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 ECTS bodova,
 • da ima ukupan prosjek ocjena ili ukupan težinski prosjek ocjena redovno upisane prethodne akademske godine najmanje 4,20,
 • da je kao redoviti student upisan na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj.

Potrebne isprave:

U privitku pisanog zahtjeva, uz osobno ime i prezime i adresu stanovanja, potrebno je priložiti:

Učenici

 • presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske postaje,
 • potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu,
 • svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdanu od nadležne srednjoškolske obrazovne institucije,
 • potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine).

Studenti

 • presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske postaje,
 • potvrdu o upisu u tekuću godinu studija i statusu redovitog studenta,
 • prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena akademske godine za koju se potpora dobiva odnosno prijepis ocjena u kojem je naznačen ukupan broj ECTS bodova svakog pojedinog predmeta, uz konstataciju da je u akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 ECTS bodova, izdan od nadležne visokoškolske obrazovne institucije,
 • potvrdu nadležne visokoškolske obrazovne institucije da student nije ponavljao ili parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija.

Osobe iz toč. 3.

 • presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske postaje,
 • svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdanu od nadležne srednjoškolske obrazovne institucije,
 • potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine).
 • potvrdu o upisu na prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog studija.

Zahtjev s traženim ispravama dostavlja se općinskom načelniku Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, poštom preporučeno, a može se i osobno predati na protokol općinske uprave, s naznakom „zahtjev za učeničku/studentsku potporu“, zaključno sa 29. studenog 2019. godine (petak).

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

KLASA: 121-13/19-01/01
URBROJ: 2155/02-02/1-19-1
Dugi Rat, 30. listopada 2019.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.