Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat u skladu s člankom 15. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09-II. pročišćeni tekst i 3/13) i Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-05/16-01/254, URBROJ: 2155/02-02-16-01 od 25. listopada 2016. godine, raspisuje

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat

VRSTA NATJEČAJA Otvoreni arhitektonsko-urbanistički.
ROK Krajnji rok za prijavu na natječaj je 14. studenoga 2016. godine.
PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat.

Općina Dugi Rat raspisuje i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, anonimni, NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat.
Područje obuhvata su slijedeće katastarske čestice: 2247, 2258/1, 2258/2, 2258/3, 2258/4, 2260, 2344/1, 3893/1, 2374, 2377, 2257, 2262/2 i 2261, sve k.o. Duće.

INVESTITOR (sa statusom: raspisivača, organizatora i provoditelja): OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, OIB: 70748151333, koju zastupa načelnik, Jerko Roglić, dipl.ing.

Osobe Investitora zadužene za kontakt:

 1. Slavica Demikeli, dipl.iur.
  e-mail : slavica.demikeli@dugirat.hr
  Telefon: 021/734-900
 2. Pavao Tomić, bacc.admin.publ.
  e-mail : pavao.tomic@dugirat.hr
  Telefon: 021/734-900

PRAVO SUDJELOVANJA sukladno članku 15. Pravilnika imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU Investitor će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-i.

ROKOVI
Početak natječaja je dan objave obavijesti u dnevnom listu i na oglasnoj ploči Investitora.
Rok za predaju natječajnih radova je 14. studenog 2016. g. do 10:00 sati na protokol Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, bez obzira na način dostave.
Po završetku ovog postupka Investitor će o odluci Ocjenjivačkog suda na primjeren način obavijestiti sve natjecatelje.

OBJAVA
Obavijest o natječaju objavit će se u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči Investitora, dok će se cjelokupni tekst natječaja objaviti na Internet stranici Investitora: www.dugirat.hr.
Kompletna natječajna dokumentacija (Uvjeti natječaja, Projektni zadatak i tekstualne i grafičke podloge) može se preuzeti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati, bez naknade po zahtjevu upućenom na kontakt mail investitora (pavao.tomic@dugirat.hr).
Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Broj nagrada Neto iznos
I. nagrada 1 15.000,00 kn
II. nagrada 1 7.000,00 kn
III. nagrada 1 5.000,00 kn

Ukoliko do određenog roka prispije manje od tri (3) rada odlukom Ocjenjivačkog suda nagradni fond se može smanjiti ili preraspodijeliti.

OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik:

 1. Marija Vojnović, dipl. ing. arh.

Članovi:

 1. Jerko Roglić, dipl. ing.
 2. mr.sc. Rade Gusić, dipl. ing. građ.
 3. Drago Klarić, mag. ing. aedif.
 4. Nikola Božić, ing. prom.

Tehnička komisija:

 1. Ivanka Voloder, dipl.oec., predstavnica Investitora,
 2. Slavica Demikeli, dipl. iur., predstavnica Investitora,
 3. Pavao Tomić, bacc.admin.publ., predstavnik Investitora.

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu Pravilnika), ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.
Natječaj se provodi isključivo za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat.
Autor odabranog odnosno nagrađenog rješenja po isplati nagrade gubi pravo na autorski rad, dok Investitor zadržava pravo provesti odgovarajući postupak nadmetanja za izradu projektno-tehničke dokumentacije koristeći odabrano arhitektonsko-urbanističko rješenje.
Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata što iznosi 27.000,00 kn.

KLASA: 022-05/16-01/254
URBROJ: 2155/02-04-16-01
Dugi Rat, 27. listopada 2016.

ZA NARUČITELJA:
Jedinstveni upravni odjel

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.