Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-07/19-01/01
URBROJ: 2155/02-02/1-19-6
Dugi Rat, 14. svibnja 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 – dalje ZSN), i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2019. godinu, općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci

za radno mjesto: viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

broj izvršitelja: 1

uvjet: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik javne uprave, rad na računalu, vozački ispit B kategorije

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da su nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života,
  • da nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
  • da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana.

Polaznik nema status službenika i nije u radnom odnosu.
S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) – kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno
  • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati)
  • potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribavljena za vrijeme trajanja ovog poziva.

Prijave s traženim dokazima podnose se na adresu:

OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) dostavom na općinski protokol ili putem pošte preporučeno.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 22. svibnja 2019. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 734-900 i 735-291.

Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni pisanim putem.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.