Javni poziv na stručno osposobljavanje za rad

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-07/16-01/01
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 29. kolovoza 2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 – dalje ZSN), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12 i 120/12), a u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2016. godinu,  općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci

 • za radno mjesto: viši savjetnik za proračun i financije
 • broj izvršitelja: 1
 • uvjet: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, rad na računalu
 • za radno mjesto: viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
 • broj izvršitelja: 2
 • uvjet: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik javne uprave, rad na računalu, vozački ispit B kategorije

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“, a s ciljem osiguranja stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale pod slijedećim uvjetima: osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i to:

 • mlade nezaposlene osobe do 29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima nikakvu naknadu za rad od Općine.
S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) – kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno
 • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati)
 • potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribavljena za vrijeme trajanja ovog poziva.

Prijave s traženim dokazima podnose se na adresu:
OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) dostavom na općinski protokol ili putem pošte preporučeno.
Rok za podnošenje prijava: 31.08. – 07.09.2016. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.
Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 734-900 i 735-291.
Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni pisanim putem.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.