Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Na temelju čl.34. Statuta Općine Dugi Rat (Službeni glasnik broj. 2/18), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14), te Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 23. travnja 2019. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu

 

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu.

II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, na adresu: Općina Dugi Rat, Vijeće za davanje koncesijskih, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat , a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu.

Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat ili na službenim internetskim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

 

III.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Planom i Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14) – (Prilog 1B-tablica 2.).

 

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

 • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
 • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
 • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
 • presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
 • potvrdu Općine Dugi Rat, Jedinstvenog upravnog odjela da nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva),
 • potvrdu komunalnog poduzeća Peovica d.o.o. da nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva),
 • izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Dugi Rat za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

 

V.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom izdat će se koncesijsko odobrenje.

Koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski rok od 1 godine. Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

 

VI.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu podnose se u roku od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

 

KLASA: 350-01/18-01/83
URBROJ: 2155/02-02/1-19-03
Dugi Rat, 23. travnja 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl.ing., v.r.

Prilozi:

 • Izjava o davanju suglasnosti na prisilnu ovrhu .pdf
 • Izjava o uklanjanju predmeta .pdf
 • Zahtjev za koncesijsko odobrenje .pdf

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.