Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje (“Službeni glasnik” – službeno glasilo broj 1/08 i 5/22), a u skladu s točkom VI. Plana korištenja javnih površina na području Općine Dugi Rat te članka 1. stavka 2. i 3. Rješenja o utvrđivanju visine zakupnine za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo broj 2/08 i 08/20), Općinski načelnik Općine Dugi Rat, dana 12. srpnja 2022.g. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

I. Predmet natječaja je javna površina na području Općine Dugi Rat određena točkom VI. Plana korištenja javnih površina na području Općine Dugi Rat, za postavljanje tri (3) stola/štanda za prodaju voća i povrća na Trgu Kralja Tomislava u Dugom Ratu (kat.čest.zem.2258/1 k.o. Duće) ispred prodavaonice “Studenac”.

II. Površina stola/štanda 2,00 m².
Početna mjesečna cijena po stolu/štandu za 2,00 m² = 200,00 kn
Rok korištenja javne površine: 2 godine od dana sklapanja ugovora

III. Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, adresu prebivališta podnositelja zahtjeva s preslikom osobne iskaznice, odnosno naziv tvrtke s preslikom upisa u sudski ili obrtni registar,
  • oznaku javne površine iz natječaja za koju se podnosi zahtjev,
  • iznos ponuđene zakupnine po 1 stolu/štandu,
  • ispravu iz kojeg je razvidno da podnositelj zahtjeva za zakup javne površine dokazuje mogućnost obavljanja tražene djelatnosti, (obrtnicu ili upis u sudski registar ili dokaz da je nositelj OPG-a za obavljanje tražene djelatnosti).

IV. Rok za podnošenje ponuda je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat, a ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat s naznakom „za natječaj za privremeno korištenje javne površine – ne otvaraj”, na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine te web stranici: https://www.dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/

V. Kriterij za odabir: najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine uz ispunjenje ostalih natječajnih uvjeta.

VI. Pismeni otpravak odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim sudionicima natječaja odmah po donošenju.

KLASA: 024-06/22-01/50
URBROJ: 2181-22-2/1-22-1
Dugi Rat, 12. srpnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.