Javni natječaj za korištenje javnih površina

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 1/08 i 4/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 12. svibnja  2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 1. Javna površina na Trgu Kralja Tomislava

na čest. zem. 2258/1, k.o. Duće za postavljanje kioska namjene tisak, lutrija i sl.

 • površina (zauzetost) javne površine : max. 15 m²
 • početna cijena po m² : 21,00 kn/mjesečno po m²
 • razdoblje 3 godine od 01.06.2022. -31.05.2025. godine

Skica broj 1 .png

 1. Javna površina na Trgu Sv. Josipa

na kat.  čest. zem. 2628/1, k.o. Duće, za postavljanje kioska, namjene trgovačke i uslužne djelatnosti

 • djelatnost: trgovačke i uslužne djelatnosti
 • površina kioska: max. 15 m²
 • početna cijena po m² : 21,00 kn/mjesečno po m²
 • razdoblje 3 godine od 01.07.2022. -30.06.2025. godine

Skica broj 2 .png

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti na protokol Općine ili poslati poštom na adresu : Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije u roku od  petnaest (15) dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave s naznakom – Povjerenstvo za provedbu natječaja  – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

 • osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom,
 • IBAN i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj),
 • naznaku broja (1. ili 2.) pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira,
 • opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
 • grafičko rješenje (skica), fotografija i sl. ukoliko je primjenjivo,
 • iznos ponude po m² uz naznaku zauzetosti javne površine u m²,
 • rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe – obrtnike,
 • potvrdu o uredno izvršenim obvezama spram Općine Dugi Rat.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 1. najpovoljniji ponuditelj (najviši ponuđeni iznos po m²),
 2. podmirenje svih obveza prema Općini, a posebno u pogledu plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.