Javni natječaj za korištenje javnih površina

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 1/08 i 4/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 05. rujna 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

Javna površina na Trgu Sv. Josipa  

 na kat. čest. zem. 2628/1, k.o. Duće, za postavljanje 2 privremena objekta (kioska), namjene cvjećarnica

 • površina (zauzetost) javne površine: 26 m² (pod zauzetošću javne površine smatraju se dva (2) privremena objekta (kioska) svaki veličine 10 m² te površina ispred objekata koja se pretpostavlja zauzetom redovitim korištenjem objekta ili njegovim dodatkom – površine 6 m²)
 • početna cijena po m²: 21,00 kn/mjesečno po m²
 • razdoblje 3 godine od 01.10.2022. – 30.09.2025. godine

Skica .png

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti na protokol Općine ili poslati poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave s naznakom – Povjerenstvo za provedbu natječaja – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

 • osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom),
 • IBAN i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj,
 • opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
 • grafičko rješenje (skica), fotografija i sl. ukoliko je primjenjivo,
 • iznos ponude po m²,
 • rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe – obrtnike,
 • potvrdu o uredno izvršenim obvezama spram Općine Dugi Rat.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 1. najpovoljniji ponuditelj (najviši ponuđeni iznos po m²),
 2. podmirenje svih obveza prema Općini, a posebno u pogledu plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

KLASA: 024-06/22-01/68
URBROJ: 2181-22-2/1-22-1
Dugi Rat, 5. rujna 2022.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.