Javni natječaj za korištenje javne površine

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 1/08 i 4/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 23. lipnja 2023. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na korištenje se daje slijedeća javna površina:

 1. Javna površina na adresi Poljički trg 1, Dugi Rat

na čest. zem. 2247 k.o. Duće za postavljanje stolova, stolica i suncobrana ispred ugostiteljskog objekta – štekata:

a) Površina „Zimski štekat“ označena crvenom bojom na Skici

  • površina (zauzetost) javne površine 25 m²,
  • početna cijena po m²: 20,00 kn/mjesečno po m²
  • razdoblje od 1.7.2023. – 31.3.2024. godine

b) Površina „Ljetni Štekat“ označena zelenom bojom na Skici

  • površina (zauzetost) javne površine 25 m²
  • početna cijena po m²: 20,00 kn/mjesečno po m²
  • razdoblje od 01.07.2023. – 31.10.2023. godine

Skica .png

Pismene ponude za korištenje javne površine treba dostaviti na protokol Općine ili poslati poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu općine Dugi Rat  bez obzira na način dostave s naznakom – Povjerenstvo za provedbu natječaja – te naznaku za koju javnu površinu daje ponudu odnosno uz naznaku „ za natječaj za korištenje javne površine Poljički trg 1“.

Ponude moraju sadržavati:

 • osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom),
 • IBAN i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj,
 • opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
 • grafičko rješenje (skica), fotografija i sl. ukoliko je primjenjivo,
 • iznos ponude po m² uz naznaku javne površine pod 1 ili 2 te zauzetosti javne površine u m²,
 • rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe – obrtnike,
 • potvrdu o uredno izvršenim obvezama spram Općine Dugi Rat.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu ponudu čiji ponuditelj udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 1. najpovoljniji ponuditelj (najviši ponuđeni iznos po m²),
 2. podmirenje svih obveza prema Općini, a posebno u pogledu plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

KLASA: 024-06/23-01/11
URBROJ: 2181-22-02/01-23-001
Dugi Rat, 23. lipnja 2023. godine.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.