Javni natječaj za korištenje javne površine

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 1/08 i 4/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 27. prosinca 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na korištenje se daje slijedeća javna površina:

 1. Javna površina na adresi Trg Kralja Tomislava 1, Dugi Rat

na čest. zem. 2258/1 k.o. Duće za postavljanje kioska radi obavljanja trgovačke djelatnosti.

 • površina (zauzetost) javne površine 13 m²
 • početna cijena po m²: 21,00 kn/mjesečno po m² odnosno 2,79 eura/mjesečno po m²
 • razdoblje od dvije godine od 10.01.2023. – 31.12.2024. godine

Skica 1

Javni natječaj za korištenje javne površine

 1. Javna površina na Trgu Sv. Josipa

 na kat.  čest. zem. 2628/1, k.o. Duće, za postavljanje kioska, namjene trgovačke i uslužne djelatnosti

 • djelatnost: trgovačke i uslužne djelatnosti
 • površina kioska: 15 m²
 • početna cijena po m²: 21,00 kn/mjesečno po m² odnosno 2,79 eura/mjesečno po m²
 • razdoblje od dvije godine od 10.01.2023. – 31.12.2024. godine

Skica 2

Javni natječaj za korištenje javne površine

Pismene ponude za korištenje javne površine treba dostaviti na protokol Općine ili poslati poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu općine Dugi Rat bez obzira na način dostave s naznakom – Povjerenstvo za provedbu natječaja  – te naznaku za koju javnu površinu daje ponudu odnosno uz naznaku „ za natječaj – za korištenje javne površine Trg Kralja Tomislava 1 ili Trg Sv. Josipa“ .

Ponude moraju sadržavati:

 • osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom),
 • IBAN i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj,
 • opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
 • grafičko rješenje (skica), fotografija i sl. ukoliko je primjenjivo,
 • iznos ponude po m² uz naznaku javne površine pod 1. Trg Kralja Tomislava 1 ili pod  2. Trg Sv. Josipa te zauzetosti javne površine u m²,
 • rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe – obrtnike,
 • potvrdu o uredno izvršenim obvezama spram Općine Dugi Rat.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu ponudu čiji ponuditelj udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 1. najpovoljniji ponuditelj (najviši ponuđeni iznos po m²),
 2. podmirenje svih obveza prema Općini, a posebno u pogledu plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

KLASA: 024-06/22-01/112
URBROJ: 2181-22-02/1-22-1
Dugi Rat, 27. prosinca 2022. g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.