Javni natječaj –  Javne potrebe socijalna skrb 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 551-06/23-01/18
URBROJ:  2181-22-02/1-23-001
Dugi Rat, 1. prosinca 2023. 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 18/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 

za financiranje programa i projekata javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2024. godinu

I.

Javne potrebe u djelatnostima socijalne skrbi, zdravstva i javnog zdravstva za koje su osigurana sredstva u Proračunu Općine Dugi Rat za 2024. godinu jesu programi i projekti od interesa za Općinu Dugi Rat koji su usmjereni na podizanje standarda kvalitete življenja građana, a odnose se na  područje socijalne, zdravstvene i javnozdravstvene djelatnosti. 

II.

Općina Dugi Rat će u 2024. godini će sufinancirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

 1. Socijalna skrb
 2. Zaštita zdravlja građana
 3. Socijalna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

III.

 1. Djelatnosti socijalne skrbi  u čije područje spadaju slijedeće ciljane skupine:
  • djecu i mladež, a osobito one s rizičnim ponašanjem,
  • obitelji a osobito one u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti,
  • osobe s invaliditetom,
  • kronično bolesne osobe,
  • osobe starije životne dobi,
  • žrtve i počinitelje obiteljskog nasilja,
  • beskućnike i druge marginalne skupine građana.
 2. Zaštitu zdravlja građana, a osobito: 
 • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,
 • prevenciju i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,
 • prepoznavanje razvojnih poteškoća u prvim godinama života djece te pravovremena intervencija i pomoć djeci i njihovim roditeljima,
 • prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta.
 1. Skrb za hrvatske branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog rata
 • očuvanje temeljnih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
 • pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji

IV.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Dugi Rat, iznimno i one udruge koje nemaju sjedište na području Općine Dugi Rat ali obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine u području socijalne skrbi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti povjerenstvo ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u socijalnoj skrbi, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvijete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

V.

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom „Javni natječaj za financiranje projekata/programa u području socijalne skrbi u 2024. godini – ne otvarati“.

Prijave se mogu podnositi i neposredno na protokol Općine na istoj adresi.

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je  2. siječnja 2024. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka zatim prijave koje nisu u skladu s odredbama natječajne dokumentacije te prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati

VI.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine https://www.dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/, najdalje u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava za provedbu odobrenih projekata/programa.

Prijave koje nisu napisane na odgovarajućem obrascu, potpisane od ovlaštene osobe i dostavljene u tiskanom obliku u navedenom roku, kao i one kojima nedostaje neki od traženih priloga (obrazaca) neće se razmatrati.

VII.

Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja.

VIII.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva dostupna je na mrežnim stranicama Općine: https://www.dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/. Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

Obvezna dokumentacija za prijavu na ovaj javni poziv:

Obrazac 1. Opis programa/projekta
Obrazac 2. Proračun programa/projekta
Obrazac 3. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)
Obrazac 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 5. Izjava o nekažnjavanju

Popis priloga: 

 1. Ispis iz Registra udruga,
 2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od tri (3) mjeseca od dana objave javnog natječaja da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe ili pisanu izjavu o nekažnjavanju;
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu ne stariju od 30 dana;

IX.

Nakon provedene administrativne provjere i stručne ocjene, svi prihvaćeni programi i projekti objavit će se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat, a prijavitelji čiji projekti ne budu prihvaćeni dobit će o tome pisanu obavijest putem pošte ili elektroničke pošte. 

Prijavitelji čiji projekti budu prihvaćeni biti će ugovorno obvezani dostavljati po završetku svakog kvartala opisno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima na ugovoreni način i u ugovorenom roku. 

X.

Upute za prijavitelje i propisani obrasci sastavni su dio ovog Poziva. 

Prije ispunjavanja obrazaca pažljivo pročitajte Upute za prijavitelje.

Primjer prijedloga ugovora dostupan ovdje.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.