Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora “Maestral”

Na temelju članka 4. stavak 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 2/2017), općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim nadmetanjem (licitacija)

 1. Poslovni prostor u Dugom Ratu, Jadranska 16, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane), ukupne površine 238,66m2 (od čega 120,60 m2 zatvorenog prostora, 24,10m2 podruma te 93,96m2 terase), daje se u zakup.
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.
 3. Početni iznos mjesečne zakupnine je 5.750,40 kn.
 4. Pravo podnošenja prijave za sudjelovanje imaju sve fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u RH.
 5. Neće se razmatrati prijave:
  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Dugi Rat zbog neisp  unjenih dospjelih obveza starijih od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje javnih površina, naknada za koncesijska odobrenja i sl.) ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnova zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 6. Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine (11.500,80kn) u korist proračuna Općine Dugi Rat IBAN br. HR1523900011810000007 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB.
 7. Pisana prijava za sudjelovanje u usmenom nadmetanju mora sadržavati:
  • oznaku poslovnog prostora za koji se natječe,
  • ime i prezime natjecatelja, njegovo prebivalište i OIB za fizičke osobe – obrtnike,  odnosno tvrtku, sjedište i OIB za pravne osobe i broj tel./mob. radi kontakta,
  • preslik osobne iskaznice za fizičku osobu – obrtnika,
  • izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za oglašenu djelatnost u izvorniku ili ovjerenom presliku (za fizičku osobu – obrtnika),
  • izvadak iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za oglašenu djelatnost, u izvorniku ili ovjerenom presliku (za pravnu osobu),
  • potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju poreznog duga natjecatelja ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku,
  • potvrdu izdanu od Općine Dugi Rat o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine,
  • BON/2 ili SOL/2 – podaci o solventnosti ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja, u izvorniku ili ovjerenom presliku (samo za pravne osobe),
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
  • broj žiro računa radi povrata jamčevine ukoliko natjecatelj ne uspije u natječaju,
  • za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 15. ovog natječaja: izvornik ili ovjereni preslik potvrde Ministarstva obrane RH ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 15. ovog natječaja, izvornik ili ovjereni preslik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od
   datuma izdavanja, da već jednom po provedenom javnom natječaju nije ostvarila to pravo (uvjet točke 16. ovog natječaja),
  • Ovjeravanje dokumenata vrši se kod javnog bilježnika.
 8. Pisane prijave za usmeno nadmetanje sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom podnose se Općini Dugi Rat, Povjerenstvu za davanje u zakup poslovnog prostora na adresu Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT, putem pošte ili predajom na općinski protokol u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ne otvaraj – prijava za zakup“.
  Na omotnici natjecatelji ne navoditi nikakve osobne podatke.
 9. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je zakupnik dužan poslovni prostor o svom trošku urediti i privesti ugovorenoj namjeni, te se potpisom ugovora o zakupu odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga, bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti zakupodavca.
 10. Rok za podnošenje prijava je 04. prosinca 2017. godine do 12 sati.
 11. Pregled poslovnog prostora može se obaviti dana 22. studenog 2017. godine uz prethodnu najavu na niže navedene telefonske brojeve.
 12. Otvaranje prijava i usmeno nadmetanje će se provesti 06. prosinca 2017. godine s početkom u 12 sati u prostorijama općinske vijećnice, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT (ulaz sa trga). Usmenom nadmetanju moraju pristupiti natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 13. Ako natjecatelj ne pristupi usmenom nadmetanju u određeno vrijeme, smatra se da je odustao od javnog natječaja.
 14. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg natjecatelja.
 15. Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.
 16. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:
  • članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  • članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  • HRVI iz Domovinskog rata,
  • dragovoljci iz Domovinskog rata,
  • ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.
 17. Osobe iz točke 15. ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo.
 18. Natjecatelji koji ostvaruju pravo prvenstva, ukoliko su ispunili uvjete iz natječaja moraju biti prisutni na usmenom nadmetanju, ali ne moraju iznositi svoju ponudu sve do zaključenja usmenog nadmetanja.
 19. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.
 20. Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor dužan je prije sklapanja ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kn, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
 21. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) kod javnog bilježnika na trošak Općine.
 22. Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.
  Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8 do 15 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat ili na tel. 021/734900 i 021/735291.

KLASA: 372-03/17-01/02
URBROJ: 2155/02-04-17-1
Dugi Rat, 15. studenog 2017.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.